دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 29، فروردین 1398 (29) 
اجتماعات یادگیری حرفه‌ای (PLC): راهبرد حیاتی بهبود خودکارآمدی معلمان

صفحه 1-14

10.22070/tlr.2020.3000

خالد میراحمدی؛ اباصلت خراسانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ داریوش مهری


ارائه الگوی تاثیر رسانه ملی در میزان یادگیری علم و فناوری بر اساس دیدگاه مدیران رسانه ملی و نخبگان ارتباطات

صفحه 75-90

10.22070/tlr.2019.3006

زهرا آهنی امینه؛ سهیلا بورقانی فراهانی؛ طهمورث حسنقلی‌پور یاسوری؛ سید حبیب‌اله طباطبائیان