اثربخشی آموزش با الگوی کاوشگری بر هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی در درس علوم تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان کردستان

2 آموزش و پرورش دیواندره

3 آموزش و پرورش سنندج

چکیده

هدف‏ پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش با الگوی کاوشگری بر هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی بود. روش پژوهش نیمه‏ آزمایشی با طرح پیش‏آزمون - پس‏آزمون و گروه گواه بود. دو کلاس و هریک به تعداد 32 نفر از جامعه آماری دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی ناحیه دو شهر سنندج به عنوان گروه های آزمایش و کنترل با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده از پرسشنامه سنجش هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی، استفاده شد. آموزش به شیوه کاوشگری طی 10 جلسه‏ 45 دقیقه‏ای در پنج هفته‏ متوالی برای دانش‏آموزان گروه آزمایش برگزار گردید. گروه‏ کنترل تحت آموزش با شیوه سنتی قرار داشتند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج تحلیل ‏کوواریانس چند متغیره درسطح 05/0>p نشان داد؛ بین دو گروه از لحاظ متغیر وابسته ترکیبی (هیجان‌های تحصیلی کلاس) تفاوت معنی‌دار آماری وجود دارد. تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکووا نشان داد؛ بین گروه‌های آزمایش و کنترل از لحاظ نمرات پس‌آزمون هیجان‌های مختلف کلاس درس، تفاوت معنی‌دار وجود دارد. تدریس به شیوه کاوشگری توانسته است سبب افزایش هیجان مثبت لذت و کاهش هیجان‌های منفی اضطراب و خستگی دانش‏آموزان گروه آزمایش در موقعیت کلاس درس شود.
 

کلیدواژه‌ها