بررسی رابطه حمایت معلم و همسالان با اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان از طریق نقش میانجی‌گر شایستگی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه لرستان

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه حمایت معلم و همسالان با اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان از طریق نقش میانجی‌گر شایستگی تحصیلی بود. نمونه شامل 280 نفر دانش آموز دختر متوسطه اول در شهر خرم‌آباد بود که بوسیله نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مقیاس ادراک دانش‌آموز از جو کلاس درس و نیز مقیاس اشتیاق تحصیلی جمع‌آوری گردید. مدل معادلات ساختاری به عنوان روش آماری برای تحلیل داده‌ها به‌کار برده شد. نتایج نشان داد؛ حمایت معلم و همسالان و شایستگی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی رابطه معنی‌دار داشتند. مطابق با انتظار، تحلیل های میانجی که بر مبنای مدل معادلات ساختاری انجام شد، نشان‌دهنده اثر غیرمستقیم متغیرها بر اشتیاق تحصیلی از طریق شایستگی تحصیلی بود. آزمون میانجی‌گری به وسیله روش بوت استراپ، نشان‌دهنده معنی‌داری نقش میانجی‌گر شایستگی تحصیلی در رابطه حمایت معلم و همسالان با اشتیاق تحصیلی بود. به‌طور واضح، شایستگی تحصیلی نقش مهمی در رابطه بین حمایت معلم و همسالان با اشتیاق تحصیلی بازی می کند.
 

کلیدواژه‌ها