مؤلفه‌های اثرگذار بر تدریس اثربخش معلمان (مطالعه مورد: معلمان پایه پنجم دوره ابتدایی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

معلمان برای اثربخش بودن باید بر دانش و مهارت‏های موردنیاز جهت دستیابی به اهداف آموزشی آگاهی و تسلط داشته باشند تا بتوانند آن‌ها را در زمان مناسب و به شیوه‌ای مطلوب به‌کارگیرند. هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های تدریس اثربخش برای معلمان پایه پنجم دوره ابتدایی است. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی است. روش نمونه‌گیری هدفمند بوده و طی آن معلمان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران که شرایط نمونه مورد نظر را داشتند با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند و اکتشافی، مورد مصاحبه قرار گرفتند و با رسیدن به اشباع نظری یافته‌ها تعداد نمونه پژوهش به 19 نفر رسید. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل موضوعی داده‌های 7 مرحله‌ای کلایزی (1987) استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش مبین شش مولفه؛ ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی معلمان، ویژگی‌های تخصصی، مهارت‌های تدریس، ارزشیابی آموزشی، کنش روان‌شناسانه و مدیریت کلاس معلمان در تدریس اثربخش است.
 

کلیدواژه‌ها