نقش باورهای معرفت‌شناختی و هوش معنوی در پیش‌بینی موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دوره تحصیلی متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای معرفت‌شناختی و هوش معنوی در پیش‌بینی موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه بود. از روش توصیفی - همبستگی استفاده شد. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان پایه یازدهم دوره متوسطه شهرستان زرین شهر (588 نفر) بودند که تعداد 240 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی، انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه باورهای معرفت‌شناختی و پرسشنامه هوش معنوی بود که تامین روایی صوری و محتوایی آن ها از طریق نظرات شش نفر از استادان علوم تربیتی دانشگاه یزد و پایایی آن ها  نیز از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب، 0.82 و 0.86 به دست آمد. معدل تحصیلی دانش‌آموزان برای موفقیت تحصیلی در نظر گرفته شد. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و نیز تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد؛ بهترین پیش‌بینی‌کننده های موفقیت تحصیلی شامل؛ قطعیت دانش، ساده بودن دانش، توانایی ذاتی در یادگیری و همچنین درک و ارتباط با سرچشمه هستی است. بر اساس یافته‌ها، باورهای معرفت‌شناختی و هوش معنوی در پیش‌بینی موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان نقش دارند و این عوامل، به ویژه در موقعیت‌های آموزشی، باید مد نظر قرار گیرند.
 

کلیدواژه‌ها