دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 34، اسفند 1400 
طراحی الگوی ارتقای سواد فرهنگی در آموزش و پرورش ایران

صفحه 65-82

10.22070/tlr.2022.10339.0

روناک احمدی‌پور؛ مجتبی معظمی؛ صدیقه طوطیان؛ اسماعیل کاووسی