چالش‌های اجرای یادگیری مشارکتی برخط در مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال 1400

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در یادگیری مشارکتی برخط فراگیران از طریق رایانه و اینترنت در مجموع تحت عنوان یک اجتماع یادگیری و با سهیم شدن منابع، دانش، تجربه، مشارکت و مسئولیت دو یا چندجانبه؛ گرد هم آیند. در این پژوهش، هدف بررسی یادگیری مشارکتی عملیاتی شده در محیط برخط در مرکز آموزش مدیریت دولتی و شناخت چالش­های اجرایی ساختن آن بود. این پژوهش با روش آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) که از نوع کاربردی-میدانی است انجام شد. جامعه آماری شامل مدیران، معاونان و اساتید شاغل در مرکز مذکور در سال 1400 بود که در بخش کیفی با نمونه­گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری تعداد نمونه­ها 20 عدد و در بخش کمی بصورت در دسترس و با فرمول کوکران، 45 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته­ها نشان داد که فرهنگ­سازی، ارزشیابی عملکرد، استرس یادگیری، تعامل پایین، پیچیدگی بالا، استفاده بهینه از بانک اطلاعاتی، رقابت، دیدگاه و تخصص مدیران، مشارکت کم، اثربخشی پایین، تعداد بالای دانشپذیران، نگرش دولت سیزدهم، ضعف روش تدریس، اساتید غیرحرفه­ای، مدرک گرایی، نظارت برحضور، بسترسازی مناسب، سرعت پایین اینترنت  و آشنایی با روش، چالشهای مربوطه بودند که در بین آنها عدم بسترسازی مناسب با شیوه­ی مشارکتی و برخط، عدم آشنایی با روش، مدرک­گرایی، اساتید غیرحرفه­ای با سبک مشارکتی و آموزش برخط، سرعت اینترنت پائین و دیدگاه و تخصص مدیران،  برجسته­ترین آنها بودند. نتایج نشان داد که مرکز مذکور باید برنامه­ریزی، طراحی اجرا، استفاده از متخصصان دانش دانشگاهی در محیط برخط و شیوه­ آموزش مشارکتی را در عملیاتی­سازی دوره­ها و فائق آمدن بر چالشهای آن اعمال نماید.

کلیدواژه‌ها


منابع
1- مرکز آموزش مدیریت دولتی قبل از اجرای دوره­ها، روند برنامه­ریزی و طراحی برای دوره داشته باشد و با استفاده از متخصصین امر، برحسب هدف و خواسته­هایی که می­خواهد بدانها دست یابد بسترهای الکترونیکی، ابزاری-تکنولوژیکی و سبکی و محتوایی را تعیین و نقشه راه برای آن ایجاد نماید.
2- اعمال شرایط مورد نظر در هنگام ثبت نام فراگیران و یا در انتخاب مدرسین جهت آموزش برخط، آشنایی با محیط برخط، توانایی بکارگیری آن، شناخت روش مشارکتی و فنون آن، الزام یا ایجاد انگیزه به اجرای روش مشارکتی-برخط و غیره از جمله آنها می­تواند باشد و یا حتی پیش دوره­های جهت این ملزومات می­تواند سودمند باشد.
3- با نظارت بیشتر مدیران ارشد بالادستی و تاکید بیشتر مرکز برکیفیت بجای کمیت، شناخت اصالت کیفی و خروج از صدور صرف مدرک­گرایی، برگزاری دوره­های تجدید دوره­ برای فراگیران کم­کار یا امتیاز منفی برای مدرسان متخطی از اهداف دوره­ها، می­تواند دستیابی به اهداف دوره­ها را تسهیل نموده بر اعتبار مرکز بیفزاید.
4- ایجاد قراردادهای همکاری با مراکز و سازمانهای مخابراتی و رادیویی جهت بسترسازی اینترنت مناسب و بکارگیری نرم­افزارها-سخت­افزارهای تصویری و چهره­به­چهره بر ارتباطات بیشتر، بهتر و دوستانه­تر جهت بهتر پیش بردن دوره­های مشارکتی غیرحضوری بسیار سودمند است.
5- نصرآبادی، حسنعلی و رضا نوروزی.(1383). یادگیری مشارکتی، وابستگی مثبت و تعاملات تقویت کننده. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 1(2)، 87-102
6- بروس، جویس؛ ویل، مارشا و امیلی کالهون. (2004)، الگوهای تدریس 2004. ترجمه­ محمدرضا بهرنگی. (1391). تهران: نشر کمال تربیت.
7- Blair, B.F., & Millea, M. (2004). Quantifying the benefits of cooperative education. Journal of Cooperative Education, 38(1), 67‐72.
8- Dressler, S., & Keeling, A.E. (2004). Student benefits of cooperative education. In R.K. Coll &. Eames (Eds.), International handbook for cooperative education: An international perspective of the theory, research and practice of work‐integrated learning (pp. 217‐236). Boston: World Association for Cooperative Education.
9- Reeve, R.S. (2001). Employers’ guide to work‐integrated learning. Boston: World Association for Cooperative Education.
10- Kisanga, H. & Ireson (2015). Determinants of Teachers' Attitudes towards E-Learning in Tanzanian Higher Learning Ins. Computers in Human Behavior, 49, 272-281.
11- سراجی، فرهاد و عطاران، محمد، (1390)، یادگیری الکترونیکی، مبانی، طراحی و اجراو ارزشیابی، همدان، نشر بوعلی سینا.
12- Naghavi M. (2007), Study of Teachers and Students Attitude toward E-learning: Surveying in Iran’s E learning Universities. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education.;13(1):157-176. [In Persian]
13- Liaw SS. (2004), Considerations for Developing Constructivist Web-based Learning. International Journal of Instructional Media, 31(3):309-321.
14- زندی؛ طالب، حاتمی؛ جواد، فردانش؛ هاشم، طلایی؛ ابراهیم، (1398)، اثربخشی تلفیق راهبردها و پیام‌های کنترل ارادی با طراحی انگیزشیِ آموزش الکترونیکی بر بارِشناختی و ابعاد کنترل ارادی دانشجویان (پژوهش آمیخته)، نشریه علمی پژوهشهای آموزش و یادگیری، ش 2، پائیز و زمستان: 41-56
15- Herbert Shea, James, (2018), Problems with Collaborative Learning, Journal of Geological Education, Published online, Volume 43, 306-308.
16- Mishra, Sanjaya, (2022), Teaching in a Digital Age, https://tell.colvee.org/course/view.php?id=20.
17- Zakareya Ahmad, S. (2020). Cloud-based collaborative writing to develop EFL students’ writing quantity and quality. International Education Studies, 13(3), 1-14.
18- Baanqud, N. S., Al Samarraie, H., Alzahrani, A. I. & Osama, A. (2020). Engagement in cloud‑supported collaborative learning and student knowledge construction: A modeling study. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 17(56), 1-23.
19- Erturk, E. (2016). Using a cloud based collaboration technology in a systems xnalysis and design course.  International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 1-6. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/292678491.
20- Huang, L. N., Liu, F. H. & Liu, C. L. (2013). Design and research on collaborative learning program based on cloud-services. In Advanced Materials Research, 756, 1199-1203.
21- فیروزی، فاطمه؛ طالب، زهرا و شاه محمدی، نیره؛ (1400)، ارائۀ الگوی یادگیری مشارکتی مبتنی بر رایانش ابری در آموزش عالی: مطالعه داده بنیاد، مجله رویکردهای نوین آموزشی، ش 1، شهریور ماه، 21-42.
 
 
22- نیلی احمدآبادی، محمدرضا و قاسمی سامنی، متین؛ (1400)، یادگیری مشارکتی برخط با تأکید بر محیط و ارزشیابی، فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی؛ دوره اول - شماره دو
23- عنایتی نوین فر، علی؛ سراجی، فرهاد و غلامعلی، مهدی؛ (1397)، ارائه الگوی اجرای برنامه درسی مجازی بر اساس رویکرد یادگیری مشارکتی در آموزش عالی، مجله مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، شماره 23، آبان ماه: 117-152
24- فلاحی، مریم؛ خلیفه، قدرت­الله و قاسمی سامنی، متین، (1396)، یادگیری مشارکتی در محیطهای یادگیری الکترونیکی، مجله نما (نشریه مطالعات آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش)، سال پنجم، شماره اول: 31-39
25- دانشور، میترا؛ (1389)، یادگیری مشارکتی الکترونیکی، مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی، دوره: 1، شماره: 3
26- حسنی، حسین، (1399)، آموزش و یادگیری مشارکتی برخط با استفاده از رایانه و تلفن همراه، دومین همایش ملی فناوری آموزشی: چالش ها، فرصت ها و دستاوردها.
27- Henri, F., & Lundgren-Cayrol, K. (2001).Apprentissage collaboratif à distance: pour comprendre etconcevoir les environnements d’apprentissage virtuels[Remote Collaborative Learning: Understanding and designing virtual learning environments].Sainte-Foy, Canada: Presse de l’Université du Québec (PUQ).
28- سبحانی‌نژاد؛ مهدی، نجفی؛ حسن و جعفری هرندی؛ رضا، (1397)، تحلیل جایگاه مؤلفه‌های اساسی آموزش شهروندی در محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی، نشریه علمی پژوهشهای آموزش و یادگیری، ش 1، شهریور: 67-78.