واکاوی جایگاه مفهوم هوش جنسی در فضای مجازی مبتنی بر اهداف برنامه درسی فلسفه برای کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 عضو هدانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.یأت علمی

4 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، واکاوی جایگاه مفهوم هوش جنسی در فضای مجازی مبتنی بر اهداف برنامه درسی فلسفه برای کودکان است. پرسش بنیادین این است که آنچه لیپمن و همکارانش در ارتباط با برنامه آموزشی خود برای تحولی اساسی در تعلیم و تربیت کودکان ارائه می‌دهند چه دلالت‌هایی برای هوش جنسی در فضای مجازی دارد؟ به نظر می‌رسد برنامه‌ آموزشی فلسفه برای کودکان که بر پایه‌ی یک نظریه مرکزی استوار است و از یک روش‌ کاربردی  بسیار مؤثر بهره می‌برد و بر شاخص‌های واقعی ارتقاء سطح هوشی کودکان تأکید دارد بتواند برای رسیدن به این هدف، گامی مؤثر باشد. روش پژوهش برای هدف اول «تحلیل محتوا» و برای دیگر اهداف «روش استنتاجی از نوع قیاس عملی» است. جامعه تحلیلی پژوهش شامل کلیه­ی اسناد، منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با موضوع تحقیق بود که شناسایی و سپس به‌صورت هدفمند و عمیق مورد مطالعه و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که هسته اصلی هوش جنسی در فضای مجازی مبتنی بر اهداف فلسفه برای کودکان بر سه مؤلفه اصلی (هوش جنسی انتقادی در فضای مجازی، هوش جنسی خلاقانه در فضای مجازی و هوش جنسی مراقبتی در فضای مجازی) استوار است که ذیل چهار اصل (درک مفاهیم جنسی (دانش جنسی) و دوری از باورهای غلط، درک روابط و خویشتن‌داری جنسی، مسئولیت جنسی و اخلاق جنسی) در فضای مجازی مبتنی بر فلسفه برای کودکان، قابل‌پیگیری و دست‌یابی است. نتایج حاصله از این پژوهش می‌تواند محرکی باشد برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان تعلیم و تربیت، به‌ویژه مربیانی که به دنبال یافتن راهی در جهت تسریع در امر تربیت جنسی کودکان در فضای مجازی مبتنی بر برنامه فلسفه برای کودکان به‌منظور رشد مهارت‌های شناختی، اجتماعی و رسیدن به هوش جنسی در کودکان هستند.

کلیدواژه‌ها


1- Lenhart A, Purcell K, Smith A, Zickuhr K. Social media & mobile internet use among teens and young adults. Pew Internet & American Life Project, 2010.
2- Wadham E, Green C, Debattista J, Somerset S, Sav A. New digital media interventions for sexual health promotion among young people: a systematic review. Sexual Health. 2019;16:101-123.
3- Athreya BH, Mouza C.  Thinking Skills for the Digital Generation: The Development of Thinking and Learning in the Age of Information. Switzerland: Springer International Publishing, 2017.
4- یوسف‌پورنظامی ایوب. جامعه شناسی سیاق زیست آنلاین و بنیان‌های حقوقی امنیت اخلاقی کودکان، در تفسیری از حقوق بشر و حقوق کودک. مطالعات جامعه شناسی 1397؛10(39):106- 91.
5- حسنی حسین، عنایتی نوین‌فر علی، سراجی فرهاد. ارزیابی آموزش سواد رایانه‌ای در کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی از دیدگاه معلمان. پژوهش‌های آموزش و یادگیری 1395؛13(1):37-52.
6- سعید انصاری، فرهاد سراجی و محمدرضا یوسف زاده. طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه درسی آموزش سواد رسانه‌ای دوره‌ی ابتدایی. پژوهش‌های آموزش و یادگیری 1399؛17(2):61-72.
7- Michaud O. What Kind of Citizen is Philosophy for Children Educating? What Kind of Citizen Should it be Educating?. Philosophical Inquiry in Education. 2020;27(1):31-45.
8- Lipman M. Thinking in Education. Second edition, Cambridge University Press, 2003.
9- لیپمن متیو، شارپ آن مارگارت، اسکانیان فردریک. فلسفه در کلاس درس، ترجمه محمدزهیر باقری نوع پرست. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1395.
10- Parmach RJ. links to a lost interlocutor:creativetension, sexual intelligence, and the story of young adult male roman catholics. Fordham University, AAI3299114, 2010.
11- Jianhua H. The Dilemma and Reconstruction of College Students' Sex Education in the Age of Mobile Social Media[J]. Social Sciences in Nanjing. 2019;3:147156.
12- Maloney D, Freeman G, Robb A. A Virtual Space for All: Exploring Children’s Experience in Social Virtual Reality. CHI PLAY '20: Proceedings of the Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play, 2020:472-483.
13- Suqun L. Design and Application of Virtual Reality Technology in School Sex Education Course, Education College of Shaoguan University, Shaoguan, Guangdong, China. 3rd International Conference on Advancement of the Theory and Practices in Education, 2019.
14- باقری خسرو، سجادیه نرگس، توسلی طیبه. رویکردها و روش‌های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت. تهران: مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1399.
15- Carr N. The shallows: What the Internet is doing to our brains. New York: Norton. Case, D. O. Looking for information: A survey of research on information seeking, needs, and behavior (3rd ed.). Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited, 2012.
16- Wellmon C. Why Google isn’t making us stupid or smart. The Hedgehog Review. 2012;66–80.
17- ضرغامی سعید. فلسفه فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت. تهران: انتشارات مبنای خرد، 1388.
18- Pang AS. Hacking the great distractor: How to use your smartphone to protect your attention, rather than squander it. The Pennsylvania Gazette. 2015;14-15.
19- Sparrow B, Liu J, Wegner DM. Google effects on memory: Cognitive consequences of having information at our fingertips. Science. 2011;333:776-778.
20- Wegner DM, Ward AF. How Google is changing your brain. Scientific American. 2013:58-61.
21- Capra F. The Hidden Connections, London, Flamingo, 2003.
22- Merleau-Ponty M. The Visible and the Invisible, in: W. McNeill & K. S.Feldman (eds) Continental Philosophy: An anthology. Oxford: Blackwell Publishers, 1998:167-175.
23- Damasio A. The Feeling of What Happens. Body and Emotion in the Making of Consciousness. London, 1999.
 
24- Bel D. Bodies in cyber culture, An introduction to cyber cultures. London: Rout ledge, 2001.
25- دریفوس هیوبرت. نگاهی فلسفی به اینترنت. ترجمه علی ملائکه. تهران: نشر مرکز، 1382.
26- Borgman A. Holding on to Reality: The Nature of information At The Turn of the Millennium. Chicago: The University of Chicago Press, 1999
27- Apple MW. Democratic Schools, Washington: Dc. Association for Supervision & Curriculum Development, 1995.
28- Ladriere J. The Technical Universe in an Onthological Perspective, Journal of Technology. 1998;41(1):22-40.
29- Porter JIII, Boyer M, Robb A. Guidelines on success- fully porting non-immersive games to virtual reality: A case study in minecraft. In Proceedings of the Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play. 2018:405-415.
30- Wertheim M. The pearly gates of cyberspace. New York: Random House, 1999.
31- Elund J. Te gendered body in virtual space: sexuality, performance and play in four Second Life spaces. This Tesis is posted at Research Online, 2012. Retrieved from htp://ro.ecu. edu. au/theses/ 544.
32- مصباحی جمشید پرستو، سرمدی محمدرضا، فرج الهی مهران، میردامادی محمد، اسماعیلی زهره. تحلیل فلسفی فناوری و نقش آن در شکل گیری فضای مجازی. فناوری آموزش 1398؛13(4): 955-945.
33- لیپمن متیو. فلسفه به مدرسه می‌رود. ترجمه مادینا فرهودی‌زاده و فرزانه شهرتاش. تهران: انتشارات شهرتاش، 1398.
34- قائدی یحیی. مبانی نظری فلسفه برای کودکان. تهران: انتشارات مرآت، 1395.
35- لیپمن متیو، شارپ آن مارگارت، اسکانیان فردریک. کودکان و مهارت‌های تفکر. ترجمه عبدالمهدی معرف‌زاده و سید منصور مرعشی و علی شریفی. تهران: انتشارات پارسیک، 1395.
36- Sharp M. The Community of inquiry: Education for Democracy. Routledge, 1993.
 
37- Swaffield S. ‘No Sleeping Partners, Relationships between Head Teachers andCritical Friends’. School Leadership and Management. 2005;25(1):43-57.
38- هدایتی مهرنوش. به کودکان اعتماد کنیم؛ مبانی رشد روان‌شناختی در برنامه فلسفه برای کودکان. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1393.
39- دیویی جان. عقاید آموزشی من. بی جا، 1897.
40- سیف علی‌اکبر. روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش). تهران: نشر دوران، 1387.
41- Lipman M. Philosophy in the classroom. Philadelphia: Temple university press, 1980.
42- Lipman M. Philosophy Goes to School. Philadelphia: Temple University Press, 1988.
43- وینچ کریستوفر. استقلال، آموزش و تفکر انتقادی. ترجمه افشار امیری. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1389.
44- تیموتی کروز اندرسون. تفکر نقادانه. ترجمه مسعود فرهمندفر. تهران: نشر اطلاعات، 1393.
45- فیشر رابرت. آموزش تفکر به کودکان. ترجمه مسعود صفایی مقدم و افسانه نجاریان. اهواز: انتشارات رسش، 1386.
46- Fisher R. Teaching thinking: philosophical enquiry in the classroom. NewYork:Wellington House, 2000.
47- لیپمن متیو، شارپ آن مارگارت. در مصاحبه با ناجی. کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان، گفتگو با پیشگامان. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1387.
48- فیشر رابرت. آموزش و تفکر. ترجمه فروغ کیان زاده. اهواز: انتشارات رسش، 1388.
49- Roberts RC, Wood WJ. Intellectual Virtues. Oxford: Clarendon Press, 2007.
50- Murris KS. Philosophy with Children, the Stingray and the Educative Value of  Disequilibrium. Journal of Philosophy of Education. 2008;42(3-4):667–685.
51- Stokes P. Philosophy Has Consequences! Developing Metacognition and Active Learning in the Ethics Classroom. Teaching Philosophy. 2012;35(2):143-169.
52- Baehr J. The Inquiring Mind: On Intellectual Virtues and Virtue Epistemology. Oxford: Oxford University Press, 2011.