تحلیل تجارب زیسته‌ی معلمان نهضت سوادآموزی در استان کردستان از چالش‌های این دوره و ارائۀ راه‌کارها (مطالعه‌ای پدیدارشناسانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان.سنندج، ایران.

2 کارشناس علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، سنندج، ایران

3 کارشناس علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، سنندج، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، تحلیل چالش‌های آموزش‌های موسوم به نهضت سوادآموزی از منظر معلّم‌‌ها این مقطع در استان کردستان و بیان راه‌کارهای خروج از آن است. برای دست‌یابی به این هدف، از روش‌های پژوهش توصیفی- تحلیلی و پدیدارشناسی، بهره برده شد. میدان پژوهش، شامل سوادآموزان دانشگاه فرهنگیان استان کردستان در سال تحصیلی 1401-1400 با سابقۀ کار در نهضت سوادآموزی بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافتۀ محقق ساخته بود که با دوازده نفر از معلّم‌‌ها با معیار اشباع‌یافتگی پاسخ‌ها، مصاحبه صورت گرفت. برای دستیابی به یافته‌ها در دو گام عمل شد.گام نخست:شناسایی چالش‌ها که خود درسه دسته قرار داده شدند:

چالش‌های پیش‌روی معلّمان، مانند:دشواری یافتن سوادآموزان، نداشتن امنیت شغلی برای معلّم‌‌ها این حوزه،
چالش‌های مربوط به سوادآموزان مانند: سن بالاو نداشتن انگیزه
چالش‌های حوزۀ اداری مانند: نداشتن امکانات و تامین نبودن از لحاظ مالی.

گام دوم، ارائۀ راه کارهایی برای برون رفت از چالش‌ها بود مانند: آگاه­کردن مردم از اهمّیت سواد در دنیای امروز، ارائۀ امتیازات و بسته­های تشویقی به سوادآموزان، افزایش جایگاه شغلی معلّم‌‌های نهضت، حمایت آموزش و پرورش در جذب افراد بی­سواد، برنامه­ ریزی و ایجاد اشتغال برای مردم سوادآموخته، افزایش مدت زمان کلاس­ها و اجباری کردن حضور افراد در کلاس­ها

کلیدواژه‌ها


  1. احمدرش، رشید. ( 1396). تاریخ سوادآموزی ( مطالعه موردی سوادآموزی در استان کردستان)، مجلۀ مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام،ش4، صص: 51-33.

2-شیخی،مهرنوش.(1383).آموزش بزرگسالان ضرورت حیاتی قرن حاضر.نشریه تعاون وکشاورزی،(پیاپی241)،ش152.

3- Smith, M. C. & Defretes, N. Densch. A. (ED).(2009) Handbook of Research on Adult learning and development . P: 75, Oxford press.

4- زندوانیان نایینی، احمد، صفایی مقدم، مسعود و  سپاسی، حسین.  شناسایی و تحلیل فلسفه آموزشی مربیان آموزش بزرگسالان استان یزد. (1387) مجلۀ علوم تربیتی( علوم تربیتی و روانشناسی)، دورۀ 5، ش 3، صص: 26- 3.

5- Spalding, D. ()2014). How to teach adults. (Plan your class, teach your students, change the world), Expanded Edition, published by Jossey Bass. PP. 12-16.

6- Ebner, G. & Motschilnig, R. (EAEA), (2019, ), The  Executive Board and the Secretariat. European Association for the Education of Adults, the EAEA members press.

7- Raymond J. W. (2008). Enhancing adult motivation to learn: a comprehensive guide for teaching all adults, Printed in the United States of America, third edition, p 3-51

8-بولا،هـ.س(1373).روندتحولات ومسائل آموزش بزرگسالان درجهان.ترجمه(سیمین دخت جهان پناه).تهران:مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو درایران.

9- Sharan B. M. (2013). Adult Learning Theory for the Twenty-First Century,  New direction foradult and Continuing education, no. 119, DOI: 10. 1002/ace. P. 309.

10- موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). (1389). صحیفۀ امام: مجموعه آثار امّام خمینی(ره)/ج11،چاپ پنجم، تهران:     موسسه چاپ و نشر عروج،صص447-446

  1. رضایی، فاطمه (1388-1387) کیفیت آموزش بزرگسالان مقطع راهنمایی شهراصفهان، مجلۀ دانش و پژوهش علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)، ش20، زمستان1387، صص128-111.

12- رمضانی، گل­افروز، مهنی، امید و عزیزی، نعمت­الله. (1397). چالش­های آموزش بزرگسالان و راهکارهایی جهت بهبود: پژوهش زمینه­ای، فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست­گذاری عمومی، دورۀ 8، ش 29.

13-  Moon, P.J. )2006(, Purpose of Adult Education, ERIC Number: ED491731, Record Type: Non-Journal, P. 3

14-  Marcella, M, Holford, J. Hodge, S, Waller. R. & Webb. S (2018) Adult Education and learning: endorsing its  Contribution to the 2030 Agenda, International Journal of Lifelong Education, 36:6, pp. 625-628. 2.

15-  Vanslambrouck., S., Chang Zhu, Bram P, Valerie T, Koen LO and, Jo T. (2018) an in-Depth analysis of adult students in blended environments: Do they regulate their Learning in an ‘old School’ way, Interfaculty Department of Teacher Education, Vrije University.

  1. https://www. amar.org.ir. مرکز ملی آمار ایران، ( تاریخ دسترسی 9 دی،1400)

17-موسوی، سید مختار ( 1384)، سندملی برنامه(آموزش برای همه)، تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت.

18- الموسوی الخمینی، روح الله (1368). صحیفه امام، ج11، تهران: ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( ره).مندرج برروی سایت: https://www.bing.com /fa/page/210/?kind=279.

19- رجایی پور، سعید و اکبری عمروآبادی، احمد رضا (1386)، بررسی نیازهای مطالعاتی نوسوادان شهری و روستایی نهضت سوادآموزی، دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال چهاردهم، شماره 24، صص 80-65.

20- کیخا، اسماء؛ مرزیه، افسانه و جناآبادی، حسین.(1397)، رابطه سبک تدریس معلم با انگیزش و درگیری تحصیلی دانش آموزان، نشریه علمی پژوهش های آموزش و یادگیری، دانشگاه شاهد، دوره 15، شماره 2، پیاپی 28، صص 48-37.