رابطه جو روانی - اجتماعی کلاس درس با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان: نقش میانجی استرس ادراک شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ،تهران، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر رابطه جو روانی - اجتماعی کلاس درس با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان: نقش میانجی استرس ادراک شده بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر مشهد بود که در سال تحصیلی 1401-1400 مشغول به تحصیل بودند که از میان آنها 302 دانش آموزبه روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.  ابزارهای پژوهش شامل اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم(1984)، جو روانی- اجتماعی کلاس فریزر و همکاران(1995) و استرس ادراک شده کوهن و همکاران(1983) بود. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. در پژوهش حاضرنتایج نشان داد بین جو روانی- اجتماعی کلاس درس و استرس ادارک شده در جهت منفی رابطه معنادار وجود دارد. بین جو روانی- اجتماعی کلاس درس و اهمال کاری تحصیلی در جهت منفی رابطه معنادار وجود دارد. بین استرس ادارک شده و اهمال کاری تحصیلی در جهت مثبت رابطه معنادار وجود دارد. به نظر می رسد افزایش جو روانی- اجتماعی مطلوب در محیط کلاس درس موجب کاهش استرس ادارک شده و اهمال کاری تحصیلی در دانش اموزان می گردد و همچنین افزایش استرس ادراک شده در دانش اموزان موجب افزایش اهمال کاری در انان می گردد. علاوه براین، نتاج نشان دهنده اثر غیر مستقیم متغیر ها بر اهمال کاری تحصیلی از طریق استرس ادراک شده بود. 

کلیدواژه‌ها


منابع
1- نکوئیان، طاهره؛ نظر زاده، مسعود و میزایی، مهدی (1399). اثربخشی آموزش متقابل و چرخه تفکر بر خودکارامدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان. پزوهش های آموزش و یادگیری. 17(2) ،صص:99-78.
2- سیدی نظرلو، سیدطاهر؛ قادری، سیامند و محمودی، فیروز (1399). مدل ساختاری عملکرد تحصیلی بر اساس تحلیل رفتگی آموزشی و درگیری تحصیلی با میانجی گری تفکر انتقادی در دانش آموزان دوره متوسطه استان آذربایجان شرقی.نشریه پزوهش های آموزش و یادگیری، دوره 17(2) ، پیاپی 32،صص:39-21.
4- Schraw, Gyin., Wadkins, Thudd., & Olafson, Lume. (2021). Doing the things we do: A grounded theory of academic procrastination. Journal of Educational psychology, 99(1), 12.
5- Kim, Eyoe, Lim Ebrim, Noh Jophe.(2016). The Relationships among Academic Stress, Major Satisfaction, and Academic Achievement according to Type of Achievement Goal Orientation in Nursing Students. Information;19(10):42-6
6- Guo, Murphy, Yin; Xim, Wang ;Colin, Nie; Lim & Wang, Gibson. (2019). Emotional intelligence a academic procrastination among junior college nursing students. J Adv Nurs.
7- فرنام، علی و قنبرپور، مهرداد(1399). نقش الگوهای ارتباط خانواده و جو روانی- اجتماعی کلاس در اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه دانش آموزان. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 5(37): صص: 144-121.
8- Hudd, Sofiya., Dumlao, Jack., Erdmann-Sager, Dphan., Murray, Dsouk., Phan, Elliot., Soukas, Nicol., & Yokozuka, Nhaerte. (2021). Stress at college: Effects on health habits, health status and self-esteem. College Student Journal, 34(2), 217-228.
9- Schraw, Gibson., Wadkins, Terath., & Olafson, Lthing. (2020). Doing the things we do: A grounded theory of academic procrastination. Journal of Educational psychology, 99(1), 12.
10- Erath, Alberg., Flanagan, Kim., & Bierman, Ksager.(2020). Friendships moderate psychosocial maladjustment in socially anxious early adolescents, Journal of Applied Developmental Psychology, 31, 15–26.
11- Haertel, Gibson. Walberg, Hardi & Haertel, Eberman. (2018). Socio- psychological environments and learning: A quantitive synthesis. British Educational Research, 7, 27-36.
12- Brookover, Wiber. (2019). Creating effective schools: An inservice program for enhancing school learning climate and achievement. Holmes Beach, FL: Learning Publications.
13- حسینی، فریده و لطیفیان، مرتضی. (1399). بررسی تاثیر داد و ستدهای خودمهاری و جنسیت بر جو روانی اجتماعی کلاس. مجله اندیشه های نوین تربیتی، 2(2): 41-27.
14-Mainhard, Broklin & Bork, Wilam. (2010). The development of the classroom social climate during the first months of the school, contemporary educational psychology, 34,185-194.
15- زارع المشری، مریم و صابر، سوسن. (1399). پیش بینی مهارت های ارتباطی براساس جو روانی اجتماعی کلاس و اضطراب اجتماعی در دانش آموزان. مجله مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت اجتماعی، 4(2): 137-127.
16- Trautwein, Ulrikh. Ludtke, Obesteram. (2009). Predicting homework motivation and homework effort in six school, learning and instruction19, 243-258.
17- Kunter, Michael, Baumert, Jons & Koller, Oberman. (2007). Effective classroom management and the development of subject-related interest, learning and instruction, 17, 494-509.
18- آذربادکان، فاطمه و اصغری، محمدجواد. (1397). پیش‎بینی اهمال کاری تحصیلی ‎ براساس خودناتوان سازی و استرس ناشی از انتظارات تحصیلی در دانش آموزان. مجله انندیشه های نوین تربیتی، 14(3): 116-99.
19- Spruill, Tim. (2020). Chronic psychosocial stress and hypertension. Current Hypertension Reports, 12(1), 10-16.
20- Michelle ,Nichol &Krypel , Donna Henderson-King.(2020). Stress, coping styles, and optimism: are they related to meaning of education in students’ live.Soc Psychol Educ .13:409–424,DOI 10.1007/s11218-0109132-0.
21- Wintre, Mark.., & Yaffe, Murrar. (2020). First-year students’ adjustment to university life as a function of relationships with parents. Journal of Adolescent Research.15(1), 9–37.
22- Houser, Randlof., springer, Willam., & Pudrovska, Tome.  (2020). "Temporal structures of psychology well being: Continuity or Change". Presented at the 2005 Meetings of the Gerontogical society of America, orlando, Florida. Journal of Intellectual Disability Research, 12, 874-882.
23- Hudd, Sara., Dumlao, Jack., Erdmann-Sager, Donna., Murray. (2021). Stress at college: Effects on health habits, health status and self-esteem. College Student Journal, 34(2), 217-228.
24- فریمانی، زهرا. (1400). بررسی رابطه جو روانی اجتماعی کلاس درس و هدف گزینی اجتماعی با اهمال کاری تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
25- ابوالقاسمی، محدثه. (1400). پیش بینی اهمال کاری تحصیلی براساس کنترل عواطف و جو روانی اجتماعی کلاس درس در دانش آموزان مقطع متوسطه اول. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر. گلستان.
26-مهمان نواز، حمید. (1399). بررسی رابطه استرس ادراک شده با اهمال کاری و درگیری تحصیلی و نقش میانجی اضطراب. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد گناباد. خراسان .
27- تقوی، پریا. (1399). پیش بینی استرس ادراک شده براساس جو روانی محیطی کلاس درس و سبک هایی مقابله با استرس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی شهرستان علی آباد کتول. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول. گلستان.
28- شلمزاری، حمید. (1399). اثر واسطه ای استرس ادراک شده در رابطه بین ویژگی های شخصیت و خلاقیت با اهمال کاری تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان.
29- پورکریمی، جواد؛ آژیده، وکیل و قدوسی نژاد، آیت. (1398). جوروانی اجتماعی کلاس در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان. مجله پزوهش های تربیتی، 2(38): 121-107.
30- چراغی، اعظم و یوسفی، فریده. (1398). بررسی نقش واسطه گری انگیزش تحصیلی در رابطه بین جو روانی اجتماعی کلاس و اهمال کاری تحصیلی. مجله روانشناسی کاربردی، 5(76): 12-5.
31- رئوف، کوثر؛ خادمی، ملوک و نقش، زهرا. (1398). رابطه ی کمال گرایی با اهمال کاری تحصیلی: نقش واسطه ای متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و جو روانی اجتماعی کلاس. مجله روانشناسی تربیتی، 15(1): 28-20.
32- Sokolowska Jonson. (2021). The role of academic procrastination, self-regulatory self-efficacy and personality in creating perceived stress in students with behavioral disorders.  Educational Research and Reviews, 14 (3), 108-115.
33- Klein, Rlee. (2021). The relationship between attitudes toward education and irrational beliefs and academic procrastination and their impact on students' psychosocial climate in the classroom: National Center for Health Statistics; 2010.
34- Lee, Elliott. (2021). Predicting academic procrastination based on academic performance and psychosocial atmosphere of the classroom in students. J GENET PSYCHOL. 2006; 166(1): 5-14.
35- Miczo, Nicol. & Johnson, Mark. (2020). Parental support, perceived stress and mediating variables of academic workload among first year college students. The Journal of Family Communication. 6(2), 97–17.
36- Odaci, Hisow. (2021). Predicting academic procrastination based on academic conflict and perceived stress; COMPUT EDUC. 2011; 57(1): 11091113.
37- Han Jon, & Lu, Qrice. (2020). Study of the correlation between achievement motivation, goal setting and perceived stress in the field of academic procrastination. English Language Teaching, , 11 (2), 5-14.
38- Rice, Gklien. (2019). Investigating the relationship between psycho-social atmosphere of class students and their level of stress. Journal of Business Research, 59(2), 233-241
39- ترابی، محمد؛ کاووسیان، جواد؛ کدیور، پروین و عرب زاده، مهدی. (1396). رابطهی ساختاری متغیرهای جو کلاس با اهمال کاری تحصیلی: نقش واسطه ای انگیزش تحصیلی. کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت. تهران.
40- Trautwein, Ulu; Ludtke, Ohan. (2009). Predicting homework motivation and homework effort in six school, learning and instruction19, 243-258.
41- Han Johnson, & Lu, Qcown. (2020). Study of the correlation between achievement motivation, goal setting and perceived stress in the field of academic procrastination. English Language Teaching, , 11 (2), 5-14.
42- ولی­زاده، زهرا؛ احدی، حسن؛ حیدری، محمود؛ مظاهری، محمدمهدی و کجباف، محمدباقر. (1393). پیش­بینی اهمال­کاری تحصیلی دانشجویان براساس عوامل شناختی، هیجانی، انگیزشی و جنسیت. مجله دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، 15(3): 100-92.
43- Ferrari, Roth.  Johnson, Jlomon.  L.  & McCown, Willam. (1995).  (Eds.), Procrastination and task avoidance:  Theory, research, and treatment. (pp. 113­136). New York:Plenum Press.
44- Rothblum, Elone., Solomon, Lilian. & Murakami, Jenifer. (1986). Affective, cognitive, andbehavioral, differences, between high and low procrastinators. Journal of CounselingPsychology, 33, 4, 387–394.
 
 
45- عباسی، محمد؛ شاهکرمی، مریم و عالی پور، کبری(1398). بررسی رابطه حمایت معلم و همسالان با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان از طریق نقش میانجی گر شایستگی تحصیلی.پژوهش های آموزش و یادگیری، دوره 16، شماره1، پیاپی29.
46- صابر، سوسن و شریفی، حسن پاشا(1392). پیش بینی ابعاد درگیری تحصیلی بر اساس سبک های هویت در دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان های دولتی تهران. پژوهش در برنامه ریزی درسی،2(11).