کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان
مطالعه پدیدارشناختی فقر و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان استان هرمزگان

دوره 19، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 172-181

10.22070/tlr.2023.16397.1282

عبدالمناف نظری؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده


میزان تحقق اهداف مهارت‌های زندگی در دانش‌آموزان دوره ابتدایی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 113-128

محمد جوادی پور؛ پروین عزیزی؛ رضا نوروززاده


بررسی رابطه سبک‌های یادگیری، ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 15-28

صمد ایزدی؛ رجبعلی محمدزاده ادملایی