بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی‌های شخصیتی آنان

نویسندگان

چکیده

 پژوهش حاضر تحت عنوان؛ بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی‌های شخصیتی آنان به‌دنبال تعیین رابطه و سهم نسبی انواع متغیرهای شخصیتی در تبیین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بوده است. به همین منظور180 نفر نمونه با روش طبقه‌ای متناسب با حجم و تصادفی ساده از بین جامعه دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. بخشی از نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که از بین عوامل شخصیتی مرتبط با انگیزش پیشرفت تحصیلی، سر سختی روان‌شناختی (28 درصد)، خود ـ اثربخشی (21 درصد)، ارزش‌های درون‌زاد (18 درصد)، منبع کنترل درونی (16 درصد) و عزت‌نفس (16 درصد)، تبیین‌کننده انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها