بررسی رابطه سبک‌های یادگیری، ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های یادگیری، ویژگی‌های شخصیتی وعملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های بندپی شرقی شهرستان بابل است. روش پژوهش در تحقیق حاضر، از نوع همبستگی است. نمونه شامل 210 نفر از دانش‌آموزان بوده است، که به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای از بین جامعه مورد نظر انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد نظر از پرسشنامه سبک‌های یادگیری کلب و آزمون شخصیتی نئو استفاده شد. در این پژوهش معدل دانش‌آموزان، ملاک عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که، بین سبک های یادگیری و ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان با عملکرد رابطه معنادار وجود دارد و هر کدام از سبک های یادگیری با ویژگی شخصیتی خاصی رابطه دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری در مورد رابطه سبک‌های یادگیری و ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد تحصیلی به روش مرحله‌ای نشان داد که بهترین متغیرهای پیش بین برای عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان از بین چهار سبک یادگیری و پنج ویژگی شخصیتی به ترتیب، ویژگی شخصیتی وجدانی بودن و سبک‌های یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و آزمایش‌گری فعال است.

کلیدواژه‌ها