میزان تحقق اهداف مهارت‌های زندگی در دانش‌آموزان دوره ابتدایی

نویسندگان

1 پژوهشکده تربیت و علوم ورزشی وزارت علوم

2 -

3 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تحقق اهداف مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهرستان‌های استان تهران است، مهارت‌هایی که دانش‌آموزان طی گذراندن دوره ابتدایی از کتاب‌های درسی آموخته‌اند. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش‌آموزان پایه چهارم و پنجم با تعداد 191143 نفر و همچنین معلمان آنها با تعداد 5526 نفر بوده‌است. نمونه پژوهش شامل 1000 نفر دانش‌آموز دختر و پسر و 200 نفر معلم زن و مرد بود که با استفاده از برآورد حجم نمونه در طبقات و نیز نمونه‌گیری تخصیص نیمن محاسبه‌گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق‌ساخته روا و پایا استفاده‌شد. پس از جمع‌آوری ابزارها جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و نیز آزمون‌های خی دو، t (تی) و ضریب توافق   cپیرسون استفاده‌شد. نتایج نشان‌دادنداهداف مهارت‌های زندگی در محورهای: تفکر خلاق، تصمیم‌گیری، ارتباطات اجتماعی، خود آگاهی، همدلی، ارتباط بین فردی، حل مسئله،  مقابله با هیجان و مقابله با استرس در دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهرستان‌های استان تهران تحقق‌یافته‌است. بین پایه‌های تحصیلی چهارم و پنجم درزمینه مهارت‌های اساسی زندگی دانش‌آموزان رابطه معنی‌دار وجودنداشته و ازاین‌رو می‌توان‌گفت با ارتقای پایه‌های تحصیلی دانش‌آموزان از چهارم به پنجم مهارت زندگی آنها تغییرنمی‌کند.  بین نوع جنسیت درزمینه مهارت‌های اساسی زندگی دانش‌آموزان رابطه معنی‌دار وجودداشته ‌و می‌توان‌اظهارنمود که دختران نسبت‌به پسران از مهارت‌های زندگی بیشتری برخوردارند. بین نوع منطقه جغرافیایی محل تحصیل درزمینه مهارت‌های اساسی زندگی دانش‌آموزان تفاوت  معنی‌دار وجودندارد؛ به‌عبارت‌دیگر نوع منطقه جغرافیایی محل تحصیل تأثیری در وضعیت کیفی مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان ندارد. بین نظر معلمان با تأکید بر نوع مدرک تحصیلی در ارتباط با مهارت‌های اساسی زندگی دانش‌آموزان اختلاف معنی‌دار وجودندارد به‌عبارت‌دیگر در مقایسه میانگین‌های هر سطح نسبت‌به سایر سطوح و فقط در سطح مدرک فوق‌دیپلم نسبت‌به دو سطح دیگر، اختلاف بیشتری مشاهده‌شد لیکن این اختلاف معنی‌دار نمی‌باشد. درکل طبق نتایج به‌دست‌آمده مشخص شد که اهداف دوره ابتدایی به‌طور قابل‌قبولی مهارت‌های اساسی زندگی را در دانش‌آموزان تحقق بخشیده‌است.

کلیدواژه‌ها