بررسی موانع خانوادگی مشارکت اولیای دانش‌آموزان در امور مدارس متوسطه شهر اصفهان

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

پژوهش درپی شناسایی موانع خانوادگی مشارکت اولیای دانش‌آموزان در امور مدارس متوسطه بوده‌است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. نمونه پژوهش شامل 300 نفر از والدین مشارکت‌نکرده در امور مدارس متوسطه بودند. روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی بوده به‌علاوه از پرسش‌نامه محقق‌ساخته روایی و پایایی‌سنجی شده‌استفاده‌شده‌است. داده‌ها به دو شیوه توصیفی و استنباطی، تحلیل آماری شدند. یافته‌ها نشان‌دادند که فرهنگ خانواده (میانگین 74/1 و انحراف معیار 25/1 )، اقتصاد خانواده (میانگین 48/2 و انحراف معیار 33/1 )، سطح تعامل خانواده (میانگین 52/1 و انحراف معیار 04/1 )، مشکلات خانوادگی (میانگین 25/1 و انحراف معیار 3/1 ) و رعایت علایق دانش‌آموزان (میانگین 76/0 و انحراف معیار 09/1 ) بر عدم مشارکت اولیا در امور مدارس در حد بالاتر از متوسط تأثیرداشته‌است. تحلیل توصیفی میانگین‌ها، مبین برتری نقش اقتصاد خانواده بر عدم مشارکت اولیای دانش‌آموزان در امور مدارس بوده‌است پس از آن به‌ترتیب، مقوله‌های «فرهنگ خانواده، سطح تعامل خانواده، رعایت علایق دانش‌آموزان و مشکلات خانوادگی» قرار‌داشتند. در فرهنگ خانواده برحسب متغیر ناحیه، اقتصاد خانواده برحسب متغیر ناحیه؛ مشکلات خانوادگی برحسب متغیر ناحیه و تأثیر رعایت علایق دانش‌آموزان برحسب متغیر چندمین فرزند خانواده (برتری فرزند دوم و اول)، تفاوت معنادار وجودداشته‌است.

کلیدواژه‌ها