دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقالات این فهرست برای انتشار در شماره‌های آتی نشریه پذیرفته شده‌اند و هنوز انتشار نهایی نیافته‌اند.
منظور از تاریخ انتشار آنلاین ذکر شده در ذیل هر یک از مقالات، تاریخی است که مقاله به صورت آماده انتشار درآمده است و به معنای تاریخ انتشار نهایی مقاله نیست.
بدیهی است دسترسی به متن کامل مقاله، پس از انتشار نهایی آن میسر خواهد بود.
مقایسه مهارت‌‌های زندگی دانشجویی بین دانشجویان ورودی جدید و سال آخر 1399-1398دانشگاه فرهنگیان البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22070/tlr.2023.16775.1328

رباب رحمتی؛ محمد رضا محسن پور


نقش مؤلفه های برنامه ویژه ی مدرسه در پیش بینی خودکارآمدی و تربیت شهروندی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.22070/tlr.2023.10383.0

مهدیه زارع؛ ناصر محمدی احمد آبادی؛ علیرضا پاک گوهر


نقش رهبری هم افزا مدیران مدارس در کارآفرینی سازمانی با میانجی گری رفتارهای تولیدی معلمان فنی و حرفه ای (مورد مطالعه: هنرستان های استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.22070/tlr.2023.16853.1340

مریم قادری شیخی آبادی؛ فخرالسادات نصیری؛ محمود تعجبی؛ افشین افضلی


مطالعه تطبیقی تربیت هنری در دوران باستان و عصر صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22070/tlr.2023.16908.1342

مرتضی گلشنی گهراز؛ کمال نصرتی هشی؛ حمید احمدی هدایت


واکاوی رضایتمندی تحصیلی دانشجو معلمان از دانشگاه فرهنگیان: یک مطالعه آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22070/tlr.2023.16524.1298

کتایون حمیدی زاده


واکاوی روابط ساختاری میان ادراک دانشجویان از برنامة درسی با رویکرد آن‌ها به یادگیری و مطالعة دروس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22070/tlr.2023.16555.1301

زهرا اکبرپور؛ اصغر سلطانی؛ مهرانگیز علی نژاد محمدآبادی


مقایسه نوع الگودهی (خود الگودهی؛ الگوی ماهر) بر خودکارآمدی و یادگیری پرتاب دارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22070/tlr.2023.15774.1216

مریم عبدالوند اشرفی؛ اسماعیل نصیری


مقایسه تأثیر راهبرد‌های نوشتاری مشترک، تعاملی و مستقل بر دقت و پیچیدگی نوشتاری فراگیران غیر ایرانی زبان انگلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.22070/tlr.2023.16834.1337

زهرا مقدسی زاده؛ سید عبدالمجید طباطبایی لطفی؛ سید امیر حسین سرکشیکیان؛ اصغر افشاری