دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات این فهرست برای انتشار در شماره‌های آتی نشریه پذیرفته شده‌اند و هنوز انتشار نهایی نیافته‌اند.
منظور از تاریخ انتشار آنلاین ذکر شده در ذیل هر یک از مقالات، تاریخی است که مقاله به صورت آماده انتشار درآمده است و به معنای تاریخ انتشار نهایی مقاله نیست.
بدیهی است دسترسی به متن کامل مقاله، پس از انتشار نهایی آن میسر خواهد بود.
بررسی تطبیقی فلسفه تعلیم و تربیت رسمی کشورهای ایران، آمریکا، ترکیه و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

10.22070/tlr.2023.16758.1324

شهرام رامشت؛ محمد حسن میرزامحمدی


کیفیت آموزش در کلاس های چندپایه دوری از دیدگاه معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

10.22070/tlr.2023.16938.1346

سید حشمت الله مرتضوی زاده


ویژگی‌ها و استلزامات در تربیت معلم الهام‌بخش و راهکارها جهت غلبه بر چالش-های موجود (واکاوی تجربه زیسته معلمان و متخصصان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

10.22070/tlr.2023.16613.1309

کمال نصرتی هشی؛ نیما القاسی؛ حسن احمدی


بررسی تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر هیجان‌های تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22070/tlr.2023.16595.1307

حافظ پادروند؛ مسلم قبادیان؛ پروانه نظرپور صمصامی؛ کبری عالی پور


رابطۀ اهمال‌کاری و بهزیستی روانی: نقش میانجی شایستگی هیجانی و رضایت از زندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

10.22070/tlr.2023.16441.1286

ساناز دهقان مروستی؛ حسن خیرخواه


اعتباریابی مدل داده بنیاد استعدادیابی دانش‌آموزان مستعد شغل معلمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

10.22070/tlr.2023.16925.1344

محمد عبدالعلی پور؛ پیمان یارمحمدزاده؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی


آسیب شناسی کیفی آموزش دین و زندگی دوره متوسطه دوم از نظر متخصصان و دبیران درس دین و زندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

10.22070/tlr.2023.16016.1237

هاجر عاشوری نالکیاشری


اثربخشی آموزش درس‌پژوهی بر خودکارآمدی معلمان دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

10.22070/tlr.2023.16807.1333

مهدی احمدی؛ محمد آرمند؛ قدسی احقر


تاثیر تضاد نقش بر تعادل کار و زندگی هنرآموزان با میانجی گری رضایت شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22070/tlr.2023.17254.1377

مسعود کاظمی؛ مصطفی رشیدی طغرالجردی