نویسنده = مرضیه دهقانی
طراحی الگوی اجرای برنامه درسی کار و فناوری مبتنی بر تفکر طراحی در دوره اول متوسطه

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 33-52

10.22070/tlr.2022.15323.1177

زهرا ابوالحسنی؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی؛ نسرین محمدحسنی


فراتحلیل عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان در ایران

دوره 15، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 17-26

10.22070/tlr.2020.2525

جمال معمر حور؛ مرضیه دهقانی؛ عادل علی‌پور؛ مجید شعبانی فرد