فراتحلیل عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه فنی و حرفه‌ای تهران

چکیده

این پژوهش به منظور فرا تحلیل تحقیق های انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان در ایران، انجام شد. روش پژوهش کمی از نوع پژوهش تلفیقی یا سنتز پژوهی بود که طی آن از رویکرد فرا تحلیل، استفاده شد. پژوهش با استخراج مقاله‌های مرتبط چاپ شده در فصلنامه‌های ایران طی سال‌های 1394-1379  شروع و در مجموع تعداد 195 مقاله احصاء گردید. حسب بررسی 24 مقاله، قابلیت ورود در فراتحلیل را پیدا نمودند. مدل فرا تحلیل ترجیحی در پژوهش، رویکرد ترکیب نتایج، هانتر و اسمیت بود. تحقیق ها به کمک انواع آزمون‌های آماری انجام شده بود لذا تحلیل‌ها به همبستگی، انتقال داده و سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار «متا آنالیزیز» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از ترکیب مطالعات و اندازه اثر، نشان داد؛ طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی، راهبردهای خودنظم‌دهی، رویکردهای یادگیری، ارتباط گروهی، عملکرد شناختی - عاطفی و اجتماعی، استفاده از یادگیری موقعیت تلفیقی، خلاقیت، امید به کار، صفات شخصیت، وضعیت فردی، پیشرفت تحصیلی و جامعه پذیری بر انگیزش تحصیلی دانشجویان، تأثیر دارند. فشارهای تحصیلی، تفاوت‌های جنسیتی، مشکلات روانشناختی، متغیرهای جمیعت شناختی و استفاده از کارپوشه الکترونیکی جهت ارزشیابی در انگیزش تحصیلی دانشجویان، تأثیر مثبت نداشته است.

کلیدواژه‌ها