گذر از رویکرد دیسیپلینی به اجتماعی در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی (تحلیل وضعیت موجود و مطلوب از دید دبیران)

نویسندگان

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل وضعیت موجود و مطلوب برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و جامعه آماری، کلیه معلمان دوره راهنمایی شهرستان ارومیه بود. بررسی به شیوه سرشماری انجام‌گرفت. به‌منظور بررسی نظر دبیران، از پرسش‌نامه محقق ساخته‌ ویژگی‌های کتاب‌های تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی استفاده‌‌گردید. علاوه‌بر پرسش‌نامه (ابزار اصلی تحقیق) از ابزار تکمیلی تحلیل سند راهنمای برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی نیز به‌منظور بسط و تبیین یافته‌ها استفاده‌گردید. یافته‌ها نشان‌دادند که همه دبیران معتقدند رویکرد غالب بر برنامه درسی تعلیمات اجتماعی، رویکرد مبتنی‌بر دیسیپلین‌محوری بوده و این موضوع در تک‌تک عناصر یعنی اهداف، محتوا، روش تدریس و همچنین ارزشیابی نموددارد. آنان رویکرد مبتنی‌بر جامعه را برای وضعیت مطلوب، پیشنهادنمودند. بررسی مقایسه‌ای بین وضعیت موجود و مطلوب، بیان‌داشت که در هر سه رویکرد ارزشی مقایسه بین میانگین‌ها معنی‌دار است البته با توجه به مقدار t، دبیران؛ موافق رویکرد دیسپلین‌محوری نبوده و رویکرد دانش-آموزمحور و جامعه‌محور را با غلبه رویکرد جامعه‌محور، تأییدنموده و پیشنهاددادند. آنان معتقدند که در مقایسه بین دو رویکرد توجه به دانش‌آموز و جامعه، باید با توجه به ماهیت این برنامه درسی، به رویکرد جامعه توجه بیشتری گردد.

کلیدواژه‌ها