نویسنده = مهدی سبحانی‌نژاد
تبیین مبانی فلسفی روش تدریس سقراطی: راهبردی در بهبود فرایند یاددهی - یادگیری مدارس

دوره 15، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 87-100

10.22070/tlr.2020.2531

رضا محمدی چابکی؛ مهدی سبحانی‌نژاد؛ نجمه احمدآبادی آرانی؛ زهره عسگری


ارائه مدلی برای سنجش آمادگی مؤسسات آموزش عالی برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم (نوآور و کارآفرین)

دوره 15، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 23-41

10.22070/tlr.2020.2518

محمدرضا فریدی؛ میرمحمد سید عباس‌زاده؛ محمد حسنی؛ حسن قلاوندی؛ مهدی سبحانی‌نژاد


بررسی تحلیلی آراء و اندیشه‌های فلسفی – تربیتی دکتر محمدباقر هوشیار و مقایسه آن با برخی اندیشه‌های معاصر

دوره 7، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 81-94

محمدحسن میرزامحمدی؛ مهدی سبحانی‌نژاد؛ خدیجه سیادت‌نژاد


ارزیابی عملکرد شوراهای دانش‌آموزی مدارس راهنمایی در جذب دانش‌آموزان به کمیته‌های مشارکتی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1386، صفحه 81-96

مهدی سبحانی‌نژاد؛ رضا جعفری‌هرندی؛ حمید علیین


بررسی دیدگاه معلمان نسبت به شیوه‌های نظارت و راهنمایی مدیران مدارس

دوره 4، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 1-20

مهدی سبحانی‌نژاد؛ تقی آقاحسینی


عوامل مؤثر بر اثربخش‌سازی مدیریت مدارس دوره متوسطه از دیدگاه مدیران و دبیران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 57-76

احمد عابدی؛ تقی آقاحسینی؛ مهدی سبحانی‌نژاد