ارزیابی عملکرد شوراهای دانش‌آموزی مدارس راهنمایی در جذب دانش‌آموزان به کمیته‌های مشارکتی

نویسندگان

آموزش و پرورش

چکیده

در پژوهش حاضر، عملکرد شوراهای دانش‌آموزی مدارس راهنمایی شهر اصفهان در جذب دانش‌آموزان به هشت دسته کمیته‌های مشارکتی آن شوراها، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.روش پژوهش توصیفی مشاهده‌ای و نمونه پژوهش نیز، شامل؛30 مدرسه راهنمایی شهر اصفهان بوده که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم و تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش چک‌لیست مشاهده عملکرد کمیته‌های شوراهای دانش‌آموزی مدارس بوده است. داده‌های حا صل به دو شیوه توصیفی و استنباطی تحلیل آماری شده‌اند. عمده‌ترین یافته‌های پژوهش نشان داد: 1- میزان مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های مشارکتی کمیته سیاسی و اجتماعی، در حد کم؛کمیته‌های علمی و آموزشی؛ تعاون، امداد و بهداشت در حد متوسط و کمیته‌های فرهنگی و مذهبی؛ ورزشی؛ اداری و مالی و انضباطی در حد زیاد بوده است. به علاوه، میانگین میزان مشارکت دانش‌آموزان در کمیته تبلیغات و مراسم در حد خیلی زیاد بوده است. 2- تحلیل‌های استنباطی، مبین میزان مشارکت مؤثر و معنادار دانش‌آموزان در کمیته‌های فرهنگی و مذهبی؛ ورزشی، تبلیغات و مراسم و انضباطی (بالاتر از حد متوسط) و همچنین، عدم مشارکت مؤثر و معنادار آنان در کمیته‌های علمی و آموزشی؛ سیاسی و اجتماعی؛ اداری و مالی و تعاون امداد و بهداشت (کم‌تر از حد متوسط) بوده است. 3- تحلیل‌های استنباطی دیگر، مبین برتری معنادار در میزان مشارکت دانش‌آموزان در کمیته تبلیغات و مراسم بر حسب متغیرهای؛ نوع مدرسه (دخترانه)، سابقه خدمت مدیر (بالاتر از پنج سال)، جنسیت مدیر (زن)، جنسیت نماینده مدیر (زن) و نوع نماینده مدیر در شورای دانش‌آموزی (مربی پرورشی)، در کمیته تعاون، امداد و بهداشت برحسب متغیر جنس نماینده مدیر در شورا (زن) و در کمیته انضباطی بر حسب متغیرهای سابقه خدمت مدیر (بالاتر ازپنج سال) و جنسیت مدیر (زن) بوده است.

کلیدواژه‌ها