دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8، شهریور 1386 
تحول باورهای معرفت‌شناختی دانشجویان

صفحه 23-38

بختیار شعبانی‌ورکی؛ رضوان حسین قلی‌زاده