مقایسه تأثیر سه رویکرد یاد‌دهی ـ یادگیری بر عملکرد یادگیری دانش‌آموزان در درس‌زیست‌شناسی

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر، به‌منظور بررسی تأثیر سه رویکرد یاد‌دهی ـ یادگیری اکتشافی، تعاملی و انتقالی بر عملکرد یادگیری دانش‌آموزان در درس زیست‌شناسی، از طرح شبه تجربی با سه گروه (60=1n، 71=2n و 63=3n) بهره‌گیری شد تا به این سؤال پاسخ داده شود که: آیا عملکرد یادگیری دانش‌آموزانی که با این رویکردها آموزش دیده‌اند، با هم تفاوت معنادار دارند؟ جهت پاسخ به این سؤال، 194 دانش‌آموز نمونه تحقیق در سه گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول 60 نفر تحت آموزش رویکرد یاد‌دهی ـ یادگیری اکتشافی، گروه دوم 71 نفر تحت آموزش رویکرد یاد‌دهی ـ یادگیری تعاملی و گروه سوم 63 نفر تحت آموزش رویکرد یاد‌دهی ـ یادگیری انتقالی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد، عملکرد یادگیری دانش‌آموزانی که با رویکرد یاد‌دهی ـ یادگیری اکتشافی آموزش دیده‌اند، از دو گروه دیگر بیش‌تر و عملکرد یادگیری دانش‌آموزانی که با رویکرد یاد‌دهی ـ یادگیری تعاملی آموزش دیده‌اند، از گروهی که با رویکرد انتقالی آموزش دیده‌اند بیش‌تر است. هم چنین آزمون تعقیبی شفه نشان‌ می‌دهد که تفاوت میانگین عملکرد یادگیری این سه گروه معنادار است. افزون بر این یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که رویکرد یاد‌دهی ـ یادگیری اکتشافی مهارت‌های سطح بالای یادگیری مانند فرضیه سازی، تجزیه و تحلیل، قضاوت و عمل ماهرانه را نسبت به دو رویکرد دیگر در دانش‌آموزان ارتقاء‌ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها