بررسی و تبیین مبانی، اصول، و روش‌های تربیت جنسی با تأکید بر دیدگاه اسلام

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر با روش تحلیل اسنادی، مبانی،اصول و روش‌های تربیت جنسی با تأکید بر دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری، کلیه متون اسلامی در زمینه فوق‌الذکر بوده است و در این زمینه نمونه‌گیری انجام نشده است. ابزار پژوهش، فیش برداری بوده است و داده‌های حاصل، مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفته‌اند. عمده‌ترین یافته‌ها عبارتند از: 1- مبانی تربیت جنسی دردیدگاه اسلامی شامل ده مبنای تأثیر شرایط بر انسان، تأثیر انسان برشرایط، ضعف، اشتیاق به تداوم نسل، تفاوت ظرفیت‌های جنسی در انسان، حب ذاتی انسان به جنس مخالف، نیازمندی، اندیشه ورزی و وجود مراحل مختلف رشد و تطور در آدمی‌ است.2- درمبنای تأثیر شرایط بر انسان، اصول دو گانه تربیتی شامل؛ پیشگیری از انحراف جنسی قبل از تولد و پیشگیری از انحراف جنسی بعد از تولد است. 3- در مبنای تأثیر انسان بر شرایط اصول پنجگانه تربیتی شامل اصل تأثیر ظاهر بر باطن، اصل اصلاح شرایط، اصل هدایت انگیزه جنسی، اصل خود‌سازی و اصل باز‌سازی است. 4- در مبنای ضعف اصول دوگانه تربیتی شامل مدارا و مسامحت و صعه صدر‌ است. 5- در مبنای اشتیاق به تداوم نسل اصل تربیتی، ازدواج‌ است. 6- در مبنای تفاوت ظرفیت‌های جنسی درانسان اصل تربیتی شامل؛ توجه به تفاوت‌های جنسیتی‌ است. 7- مینای حب ذاتی انسان به جنس مخالف شامل اصل مودت است. 8- مینای نیازمندی شامل اصل ارضاء نیاز‌های جنسی از طریق مشروع است. 9- مینای اندیشه‌ورزی شامل اصول سه‌گانه پرورش قوه تعقل، تذکر و آگاه‌سازی است. 10- مینای وجود مراحل مختلف رشد و تطور در آدمی شامل اصل آموزش جنسی با توجه به مقتضیات سنی (اصل تدرج) است. 11- مبنای کرامت شامل اصول سه گانه، تزکیه، عزت‌نفس و حیا و غیرت است. 11- ده مبنا و 20 اصل ذکر شده مجموعاً شامل 96 روش تربیتی استخراج شده هستند. 12- صحت یافته‌های پژوهش به‌وسیله 15 نفر از اساتید حوزه و دانشگاه تأیید شده است

کلیدواژه‌ها