بررسی کیفیت‌راهنمایی پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

جایگاه آموزش عالی در فرایند توسعه کشورها بسی رفیع و مورد توجه ملت‌ها و دولت‌ها بوده و هست. در بین دوره‌های مختلف آموزش عالی، تحصیلات تکمیلی دارای نقش و منزلتی والاتر است زیرا وظیفه تربیت نیروی انسانی متخصص در عرصه آموزش، پژوهش و خدمات را برعهده دارد. در سال‌های اخیر، رشد کمی تحصیلات تکمیلی در ایران روندی روز‌افزون داشته و اکنون بعد کیفی آن مورد توجه سیاستگزاران و تصمیم‌گیران نظام آموزش عالی است. از آن‌جا که دوره‌های تحصیلات تکمیلی به دو دوره آموزشی (گذراندن دروس مصوب) و پژوهشی (ارائه پایان‌نامه) تقسیم می‌شود فرایند تدوین پایان‌نامه و به ویژه چگونگی و کیفیت راهنمایی استادان راهنما نیز از اهم موضوعاتی است که تحقیق پیرامون آن‌ها را ضروری می‌کند. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی کیفیت عملکرد راهنمایی استادان راهنمای دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان برحسب مراحل و ابعاد گوناگون راهنمایی و نیز به تفکیک دانشکده‌ها و مرتبه علمی استادان انجام شده است. علاوه بر آن، تدوین پرسشنامه‌ای معتبر برای ارزشیابی کیفیت راهنمایی از دید دانش‌آموختگان نیز از اهداف این تحقیق بوده است. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و سه پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. جامعه آماری تحقیق اعضای هیأت علمی استادیار به بالا و نیز دانش‌آموختگان (فارغ‌التحصیلان) دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان می‌باشند. نمونه تحقیق براساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شده‌اند. داده‌های حاصله در دو سطح آمار توصیفی مانند شاخص‌های گرایش مرکزی و استنباطی مانند آزمونt و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد استادان راهنما عمدتاً در مراحل اولیه پژوهش مانند راهنمایی برای انتخاب موضوع و تدوین پیشنهاده تحقیق (Proposal) و همچنین مراحل آخرین مانند تدوین گزارش پایان‌نامه بیش‌ترین حد راهنمایی را داشته‌اند. نتایج حاکی است اگر چه بین کیفیت راهنمایی استادان راهنما برحسب دانشکده و مرتبه علمی تفاوت وجود دارد ولی تفاوت‌ها معنا‌دار نبوده است. میانگین‌های حاصله حاکی از آن است که میزان رضایت دانشجویان از استادان دارای مرتبه استادیاری بیش از سایر استادان بوده است.

کلیدواژه‌ها