بررسی میزان آشنایی معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان با نظریه‌های یادگیری و نحوه به‌کارگیری آن‌ها در فرایند تدریس

نویسندگان

چکیده

از جمله وظایف علم روان‌شناسی در حوزه پرورشی، بررسی، تحلیل و معرفی آن دسته از نظریه‌ها و قوانین یادگیری است که معلمان را در فرایند تدریس مدد خواهد رساند. پژوهش حاضر به بررسی میزان آشنایی معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان با نظریه‌های یادگیری و نحوه به‌کارگیری آن‌ها در فرایند تدریس پرداخته است. به همین منظور 170 نفر نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین جامعه معلمان دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. بخشی از نتایج به‌دست آمده حاکی است که میزان معلومات و آگاهی معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان (گروه نمونه) از نظریه‌های یادگیری در سطح پایین‌تر از متوسط بوده است. به عبارت دیگر، میانگین نمره‌های معلمان از آزمون سنجش نظریه‌های یادگیری کم‌تر از 10 بوده، بیش‌ترین میانگین نمره‌ها مربوط به حوزه نظریه رفتارگرایی با 78/8 و کم‌ترین میانگین‌ها نیز مربوط به حوزه نظریه فراشناخت با 38/6 بوده است.

کلیدواژه‌ها