بررسی میزان انطباق محتوای کتاب‌های درسی جدیدالتألیف حرفه‌وفن دوره راهنمایی تحصیلی با اهداف مصوب

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا، میزان انطباق محتوای سه کتاب درسی حرفه‌وفن جدید التألیف دوره راهنمایی تحصیلی (82-81) با اهداف مصوب جزئی آن‌ها برای هر یک از واحدهای درسی مورد بررسی قرارگرفته است. جامعه آماری، سه کتاب درسی مذکور بوده که همه آن‌ها نیز مورد بررسی واقع شده‌اند. ابزارهای پژوهش، سه فرم فهرست وارسی کتاب‌های سال اول، دوم و سوم بوده که روایی صوری و محتوایی آن‌ها به وسیله صاحبنظران تایید شده و پایایی آن‌ها نیز طی محاسبه ضریب همبستگی داده‌های حاصل برابر با 87/0، 83/0 و 88/0 بوده است. تجزیه و تحلیل آماری داده‌های حاصل از تحلیل محتوا، بیانگر آن است که 1) میزان انطباق محتوا با اهداف مصوب ‌شناختی به ترتیب در کتاب‌های پایه اول، دوم و سوم به طور متوسط برابر با 7/3،4/2 و2/3 مرتبه برای هر هدف و با اهداف مصوب روانی - حرکتی نیز به طور متوسط برابر با 3/3، 2/3 و 8/2 مرتبه برای هر هدف بوده است. به علاوه، اهداف مصوب حاوی هیچ هدفی در حیطه عاطفی برای واحدهای درسی کتاب‌های مذکور نبوده است. 2) میزان انطباق محتوا با مجموع اهداف مصوب کتاب‌های مذکور، به ترتیب در کتاب‌های پایه اول، دوم و سوم به طور متوسط برابر با 6/2، 1/3 و 1/3 مرتبه برای هر هدف بوده است. 3) در مجموع سه کتاب درسی، رتبه‌بندی میزان انطباق در حیطه اهداف‌شناختی به ترتیب شامل؛ محتوای کتاب‌های درسی پایه اول، سوم و دوم و در حیطه روانی ـ حرکتی به ترتیب شامل محتوای کتاب‌های درسی پایه اول، دوم و سوم و در مجموع اهداف مصوب نیز به ترتیب شامل محتوای کتاب‌های درسی پایه اول، سوم و دوم بوده است. 4) در جمع‌بندی نهایی، کتاب حرفه‌وفن پایه اول راهنمایی، بیش‌ترین میزان انطباق را با اهداف مصوب خود داشته است. 5) هر سه کتاب درسی در اهداف مصوب جزئی واحدهای درسی، فاقد هدف در حیطه عاطفی بوده‌اند که این امر، امکان تحلیل انطباق را در این حیطه منتفی ساخت، هر چند این امر به معنای فقدان مضامین عاطفی در محتوای کتاب‌های مذکور نیست.

کلیدواژه‌ها