تبیین مبانی فلسفی روش تدریس سقراطی: راهبردی در بهبود فرایند یاددهی - یادگیری مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شاهد

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش، تبیین مبانی فلسفی روش تدریس سقراطی به‌ منظور ارائه راهبردی جهت بهبود فرایند یاددهی - یادگیری در مدارس، بوده است. از دو روش پژوهش کیفی شامل؛ تحلیل مفهومی و کاوشگری فلسفی انتقادی، استفاده شده است. ابتدا به تحلیل مبانی فلسفی روش تدریس سقراطی پرداخته شد. در ادامه نحوه کاربست این روش در مدارس همراه با نقدهایی در این زمینه جهت کاربست آن بحث گردید. یافته‌ها دلالت بر آن دارد ‌که سقراط یکی از بزرگ‌ترین اندیشمندان مغرب زمین با روش گفتگوییِ معروف خود، تحول بزرگی در تاریخ اندیشه‌ بشر ایجاد کرده است. روش تدریس سقراطی می تواند؛ الگویی برای ترغیب شاگردان به پژوهش مشترک بوده و در تقویت مهارت‌های تفکر انتقادی و نیز فرایند کسب عادات لازم برای مشارکت در جامعه، به دانش آموزان کمک دهد. معلمان با به‌کارگیری روش سقراطی و نیز طرح سوال‌های مناسب، می‌توانند دانش آموزان را به بررسی استدلال‌های خود و دیگران فراخوانده تا کاستی‌های منطقی باورها و افکار گوناگون را دریابند. به‌کارگیری چنین روشی در عین این‌که به انتخاب عاقلانه ارزش‌ها منتهی می‌گردد، موجبات رشد تفکر منطقی در شاگردان را نیز فراهم می‌سازد.
 

کلیدواژه‌ها