ارائه مدلی برای سنجش آمادگی مؤسسات آموزش عالی برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم (نوآور و کارآفرین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه شاهد

چکیده

اجتناب‌ناپذیری شکل‌گیری سریع دانشگاه‌های نسل سوم (نوآور و کارآفرین) زمینه‌ساز پژوهش در جهت شناخت عوامل و شاخص‌های دانشگاه فوق، شده است. پژوهش در راستای مفاهیم جدید راه یافته به ادبیات دانشگاهی ازجمله؛ جهانی و بین‌المللی شدن آموزش، تجاری‌سازی ایده‌های دانشگاهی و مشارکت دانشگاه‌ها در اشتغال دانش‌آموختگان، مترصد ارائه مدلی برای سنجش آمادگی موسسه های آموزش عالی برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم، بوده است. براساس چارچوب مفهومی مستخرج از ادبیات نظری و با بهره‌گیری از پرسشنامه، دیدگاه اعضای هیات علمی گردآوری شد. حسب آزمون‌های آماری، کفایت نمونه جهت انجام تحلیل عاملی مورد تأئید قرار گرفت. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد؛ مقدار ارزش ویژه برای عامل اول 34.416، عامل دوم 6.203، عامل سوم 5.247، عامل چهارم 2.802، عامل پنجم 2.067، عامل ششم 1.830، عامل هفتم 1.522 و عامل هشتم 1.400 بوده است. در مجموع کل واریانس تبیین شده عوامل 70.692 درصد از واریانس 76 گویه را تبیین نمود. نتایج به دست آمده در خصوص وضعیت آمادگی مطالعه مورد، برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم، نشان داد؛ در شاخص‌های اهداف و رسالت، مدیریت و رهبری، ویژگی‌های کارآفرینی اساتید، ویژگی‌های کارآفرینی کارکنان و دانشجویان وضعیت مطلوب است و در خصوص شاخص‌های واحدهای داخلی و ساختار، ارتباط با صنایع، تجاری‌سازی و بین‌المللی شدن آموزش، تلاش مضاعف ضروری است.
 

کلیدواژه‌ها