دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 27، شهریور 1397 (27) 
آزمون مدل چندبعدی و سلسله مراتبی پرسشنامه انگیزش مدرسه

صفحه 11-22

10.22070/tlr.2020.2517

مجبوبه آزادای‌خواه؛ سیاوش طالع‌پسند؛ فرحناز کیان ارثی


ارائه مدلی برای سنجش آمادگی مؤسسات آموزش عالی برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم (نوآور و کارآفرین)

صفحه 23-41

10.22070/tlr.2020.2518

محمدرضا فریدی؛ میرمحمد سید عباس‌زاده؛ محمد حسنی؛ حسن قلاوندی؛ مهدی سبحانی‌نژاد