ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش شایستگی حرفه‌ای معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف پژوهش ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش شایستگی حرفه‌ای معلمان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش کلیه معلمان دوره ابتدایی مدارس شهر کرمان بودند که از میان آنان نمونه‌ای به حجم 300 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار سنجش شایستگی حرفه‌ای معلمان بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش با 60 گویه ساخته شد. ابتدا از طریق تحلیل عاملی اکتشافی، عامل‌های زیربنایی ابزار شناسایی و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی، ساختار عاملی ابزار مورد تائید قرار گرفت. ابزار نهایی 30 گویه دارد که شامل سه عامل؛ برنامه‌ریزی برای آموزش، اخلاق و مسئولیت حرفه‌ای و مدیریت منابع است. ضریب آلفای کرونباخ برای عامل‌های زیربنایی به ترتیب 0.86، 0.92 و 0.90 به‌دست آمد. شاخص‌های پایایی گویه و پایایی مرکب بیانگر پایایی مناسب ابزار است. علاوه بر تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی، نتایج روایی همگرا و تفکیکی نیز نشان دادند که ابزار از روایی قابل قبول برخوردار است. سرانجام، نتیجه‌گیری شد که این ابزار می‌تواند جهت سنجش شایستگی حرفه‌ای معلمان، مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها