آزمون مدل چندبعدی و سلسله مراتبی پرسشنامه انگیزش مدرسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

یکی از نظریه‌هایی که انگیزش را به صورت مدل هدف چندگانه در نظر می‌گیرد،  نظریه سرمایه‌گذاری شخصی مائر است. این نظریه چار چوب مفیدی برای ارزیابی ماهیت چندبعدی و سلسله مراتبی هدف‌های انگیزش، فراهم می‌آورد. هدف مطالعه حاضر بررسی ساختار چندبعدی و سلسله مراتبی جهت‌گیری هدف پیشرفت بود. جامعه آماری دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر شیراز بودند. نمونه‌ای به حجم 835 دانش‌آموز (420 پسر، 415 دختر) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای، انتخاب شد. شرکت‌کنندگان پرسشنامه انگیزش مدرسه را تکمیل کردند. مدل‌های مرتبه اول و مرتبه‌های بالاتر با روش تحلیل عامل تاییدی آزمون شدند. نتایج تحلیل عامل تاییدی نشان داد؛ داده‌ها با مدل مبتنی بر هشت عامل مرتبه اول با چهار عامل مرتبه دوم برازش مناسب‌تری دارند. تحلیل اعتبار با روش آلفای کرونباخ نشان داد؛ هفت عامل تکلیف (0.7)، تلاش (0.8)، رقابت (0.81)، قدرت اجتماعی (0.84)، نگرانی اجتماعی (0.78)، تمجید (0.83) و جایزه گرفتن (0.89) ، هماهنگی درونی مناسب دارند. دامنه همبستگی بین عامل‌های مرتبه یکم از 0.26 (تکلیف – قدرت اجتماعی و نگرانی اجتماعی – جایزه گرفتن) تا 0.62 ( تکلیف – تلاش) بود. یافته‌های پژوهش ساختار نظری قوی و یک ابزار برای پژوهش‌های آتی حوزه انگیزش مدرسه، فراهم می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها