دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 17، شهریور 1392 
بررسی چالش‌ها و فرصت‌های ترویج دموکراسی در مدارس دوره ابتدایی استان فارس

صفحه 109-128

سیدرضا بلاغت؛ میرعبدالحسین نقیب‌زاده؛ یحیی قائدی؛ علیرضا محمودنیا