ارزیابی کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه پیام‌نور از دید دانشجویان و استادان در فرایند کلاس‌های رفع اشکال گروهی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف کلی پژوهش، ارزیابی کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه پیام‌نور از دید دانشجویان واستادان در فرایند کلاس‌های رفع اشکال گروهی بوده ‌است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش، شامل؛ 150 هزار نفر از دانشجویان رشته‌های علوم انسانی دانشگاه پیام نور و نیز 320 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه بوده‌اند.به منظور برآورد تعداد نمونه مورد نیاز از جدول کرجسی و مورگان استفاده و به کمک روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی 1980 نفر از دانشجویان و نیز 98 نفر از اعضای هیئت علمی انتخاب شدند. ابزار گردآوری د اده‌ها، دو پرسش‌نامه محقق‌ساخته، ناظر بر ابعاد و عناصر رفتارهای کلاسی و مهارت‌های تدریس شامل مؤلفه‌های؛ روش تدریس و تسلط بر موضوع، مدیریت کلاس و جنبه‌های انگیزشی و عاطفی فرایند آموزش- یادگیری بوده که مراحل تعیین روایی و پایایی در آن‌ها انجام و سپس جهت کسب نظرات دانشجویان به علاوه خود ارزیابی استادان، استفاده شده‌است. داده‌های گرد‌‌آوری شده با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون‌های؛  tدر گروه‌های مستقل و تحلیل واریانس دو طرفه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که، بین ارزیابی دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی برحسب برخی عوامل شخصی و علمی، شامل؛ رشته تحصیلی، محل خدمت، سن و جنس ازیک‌سو و نیز روش تدریس و تسلط بر موضوع درس، مدیریت کلاس و رعایت جنبه‌های انگیزشی و عاطفی کلاس‌های رفع اشکال ازسوی‌دیگر، تفاوت معنی‌دار وجودندارد؛ ‌‌‌‌‌‌هم‌چنین نتایج پژوهش، نشان داد؛ بین ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی و خودارزیابی اعضای هیئت علمی در تمامی عوامل، تفاوت معنی‌دار وجوددارد بدین معنا که اعضای هیئت علمی، خود را در سطحی بالاتر مورد ارزیابی قرارداده‌اند درحالی‌که دانشجویان، چنین باوری نداشته‌اند.

کلیدواژه‌ها