بررسی دیدگاه دبیران و مدیران دبیرستان‌های دخترانه دولتی منطقه پنج شهر تهران درباره کتابخانه‌های آموزشگاهی و اثر آن ها بر برنامه-های درسی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر، دیدگاه دبیران و مدیران دبیرستان‌های دخترانه دولتی منطقه پنج شهر تهران را در خصوص کتابخانه‌های آموزشگاهی و اثر آن ها بر برنامه‌های درسی، بررسی نموده ‌است. روش تحقیق، توصیفی بوده وجامعه آماری پژوهش نیز تمامی دبیران و مدیران دبیرستان‌های مذکور در سال تحصیلی 89-1388 بوده‌اند. جامعه آماری 190 نفر بوده است. برآورد نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان، انجام و تعداد 127 نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب شدند. ابزار‌های گردآوری داده‌ها دو پرسش‌نامه محقق‌ساخته؛ مدیران و دبیران با 21 سوال بسته پاسخ و به همراه یک سوال باز پاسخ، بوده‌است. ابزارها قبل از اجرا به لحاظ ملاحظات روان‌سنجی بررسی و روایی و پایائی لازم در آن ها، تامین شده‌است. نتایج حاکی از آن بود که؛ دبیران و مدیران استفاده از کتابخانه را در بهبود برنامه‌های درسی، مؤثر دانسته‌اند. به‌طور تقریبی نیمی از پاسخ‌گویان تخصیص واحدی درسی به نام «کتاب-خوانی» را در برنامه درسی دانش‌آموزان لازم دانسته‌اند در حالی که تاکنون چنین واحد درسی، در برنامه درسی آموزشگاهی، قرارداده ‌نشده ‌است. به ‌منظور کمک به بهبود برنامه‌های درسی و توسعه یادگیری دانش‌آموزان، استقرار کتابخانه‌های آموزشگاهی پویا با حضور کتابدار متخصص، متعامل سازی برنامه‌های درسی مدرسه‌ای با برنامه-های کتابخانه‌های آموزشگاهی و هم چنین تخصیص زمان برای استفاده از کتابخانه در مدارس، می‌تواند، موثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها