مقایسه دو شیوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی و سنتی از دید معلمان و مدیران مدارس دوره ابتدایی شهر شوش

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی مقایسه‌ای دو شیوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی و سنتی از دید معلمان و مدیران مدارس دوره ابتدایی شهر شوش در سال تحصیلی 1388-1387 بوده‌ است. روش پژوهش توصیفی، از نوع پیمایشی و جامعه آماری نیز شامل تمامی معلمان و مدیران مدارس دوره ابتدایی مجری طرح ارزشیابی توصیفی در شهر شوش بوده اند. از بین جامعه مذکور، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به -ترتیب، 85 و65 نفر با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، به‌ عنوان نمونه آماری، انتخاب‌شدند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه محقق‌ساخته طی دو بخش جمعیت-شناختی و مؤلفه‌های مورد آزمون با 39 پرسش بسته پاسخ و پرسش باز پاسخ، بوده که روایی صوری و محتوایی آن تامین و پایایی آن نیز طی ضریب آلفای کرونباخ در بخش مؤلفه‌های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی91/0 و در بخش مؤلفه‌های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سنتی، برابر با 93/0 بوده‌ است. تحلیل آماری داده‌ها در سطح توصیفی به کمک شاخص‌های آماری توصیفی و در سطح استنباطی، حسب انواع آزمون‌های؛ « t » گروه های مستقل، « F تحلیل واریانس یک‌ راهه و هم چنین آزمون شفه انجام ‌شده ‌است. یافته‌ها نشان داد؛ بین دیدگاه پاسخ‌دهندگان براساس؛ سمت، سن، تحصیلات و سابقه خدمت، تفاوت معنادار وجود نداشته و تنها براساس جنس، اختلاف معنی‌دار وجود داشته‌ است. در مقایسه تأثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی در مؤلفه‌های؛ بهبود رفتار، بهبود یادگیری و سلامت روانی دانش‌آموزان، میانگین بالاتر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی، با میانگین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سنتی، دارای اختلاف معنی‌دار بوده ولی
در دو مؤلفه دیگر؛ دشواری فرایند یاددهی- یادگیری معلمان مجری طرح و نیز تعامل اولیای دانش‌آموزان با مدیران و معلمان مدارس، تفاوت معنی‌داری بین تأثیر دو شیوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، مشاهده ‌نشده‌است.

کلیدواژه‌ها