بررسی چالش‌ها و فرصت‌های ترویج دموکراسی در مدارس دوره ابتدایی استان فارس

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف مطالعه حاضر با روش تحقیق زمینه‌ای (پیمایشی)، بررسی و تعیین چالش‌ها و فرصت‌های ترویج دموکراسی در مدارس دوره ابتدایی استان فارس بوده‌ است. در این مقاله، دموکراسی، به‌مثابه سبک، یا روش زندگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه معلمان مدارس دوره ابتدایی استان فارس بود که به کمک روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای، 372 نفر نمونه از بین آنان، انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش-نامه محقق‌ساخته در مقیاس لیکرت بود. تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها، طی دو بخش؛ توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها نشان داد؛ برخی از چالش‌های ترویج دموکراسی در مدارس دوره ابتدایی، شامل؛ کمبود تشکل های مدنی دانش‌آموزی، جو مستبدانه‌ برخی خانواده‌ها، بوروکراسی شدید، تمرکز شدید نظام آموزش و پرورش، سنّت غالبِ روش تدریس سخنرانی، استفاده‌ محدود از روش‌های تدریس فعال و مشارکتی، فاصله طبقاتی بین دانش‌آموزان و نابرابری اقتصادی، اجتماعی و آموزشی در بین برخی از معلمان و مدیران بوده اند هم چنین، مشخص شد؛ برخی از فرصت‌های آتی ترویج دموکراسی در مدارس دوره ابتدایی می تواند، شامل؛ شورای معلمان، شوراهای دانش‌آموزی، مجلس دانش‌آموزی، طرح «مدرسه زندگی»، تشکیل یا توسعه‌ اتاق‌های فکر، انجمن اولیا و مربیان، تشکیل گروه‌ها و انجمن‌های علمی دانش‌آموزی، یادگیری مشارکتی، روش‌های تدریس فعال و اکتشافی، طرح معلم‌ پژوهنده، شبکه رشد و نیز مشورت و هدایت شغلی والدینِ دانش‌آموزان باشد.

کلیدواژه‌ها