دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 25، شهریور 1396 (25) 
شناسایی ابعاد و مولفه‌های معلم اثربخش دوره ابتدایی ایران: پژوهش ترکیبی

صفحه 15-29

10.22070/tlr.2020.2501

جمال رزی؛ سید محمدرضا امام جمعه؛ غلامعلی احمدی؛ بهرام‌صالح صدق‌پور