تأثیر زمان پخش فیلم آموزشی جغرافیا بر میزان یادگیری و نگرش دانش‌‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی نسبت به درس مذکور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اراک

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر زمان پخش فیلم آموزشی جغرافیا بر میزان یادگیری و نگرش دانش‏آموزان دختر سال سوم راهنمایی نسبت به درس مذکور انجام شده است. روش پژوهش شبه تجربی و طرح مورد استفاده پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی مدارس دولتی شهرستان ملایر بوده و  نمونه پژوهش نیز شامل 110 نفر از دانش‏آموزان از دو مدرسه بوده‌اند که به طور تصادفی در چهار گروه؛ نمایش فیلم آموزشی قبل (27 نفر)، ضمن (26 نفر)، بعد از تدریس (26 نفر) و نیز گروه گواه (31 نفر) (بدون نمایش فیلم) تقسیم شده‌اند. از بخش‌های کتاب جغرافی، بخش‌های دوم و سوم انتخاب شد. ابزار‏های اندازه‌گیری مورد استفاده در پژوهش شامل؛ پیش‌آزمون و پس‌آزمون هم ارز بر مبنای محتوای فیلم، حاوی 32 سؤال در 5 بخش و نیز پرسشنامه نگرش به درس حاوی 20 سؤال بوده است. قبل از شروع مداخله از هر چهار گروه،  پیش‏آزمون (پرسشنامۀ نگرش) گرفته شد و پس از پایان 10 جلسه آموزش نیز به شیوه فوق؛ پس‌آزمون (پرسشنامۀ نگرش) گرفته شد. داده‌ها به کمک شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و نیز آزمون‌های استنباطی (مدل‌های خطی تعمیم‌یافته، آزمون‏‌های مقایسه‌ها‏ی چندگانه، آنوا و مانوا) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل یافته‌ها نشان داد که زمان به‏کارگیری فیلم آموزشی جغرافیا در ضمن تدریس، تأثیر بیشتری بر یادگیری و نگرش دانش‌آموزان داشته است.
 

کلیدواژه‌ها