دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 26، اسفند 1396 (26) 
واکاوی تجارب دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان تهران از درس کارورزی

صفحه 67-77

10.22070/tlr.2020.2513

اعظم جمشیدی توانا؛ محمدرضا امام جمعه؛ علیرضا عصاره؛ نعمت‌اله موسی‌پور


واکاوی نقش آموزش هنر در تحقق اهداف برنامه درسی صلح‌محور

صفحه 93-107

10.22070/tlr.2020.2515

مهین برخورداری؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمدحسین حیدری؛ محمدرضا نیستانی