بررسی تأثیر چیدمان گروه‌ها و بار شناختی بر آموزش زبان انگلیسی از طریق پودمان ترکیبی مشتمل بر بازی به فراگیران ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه پیام‌نور

چکیده

زبان به‌عنوان ابزار ارتباطی بین جوامع و از جمله محرک‌های اصلی رشد و توسعه فنآوری‌های ارتباطی در حوزه آموزش و یادگیری است. در این بین جایگاه ویژه برخی عوامل فرازبانی نظیر؛ مؤلفه‌های اجتماعی و شناختی را نباید نادیده گرفت. پژوهش با کاربرد بازی مشارکتی "خانه‌بازی" در پودمان ترکیبی یاددهی - یادگیری واژگان زبان انگلیسی به ‌عنوان زبان رابط بین‌المللی و با هدف بررسی تأثیر چیدمان گروه‌ها بر بارشناختی و در نتیجه عملکرد فراگیران ایرانی در یادگیری واژگان، انجام شده است. نمونه ای مشتمل بر150 نفر از دانشجویان پسر و دختر رشته های مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان از طریق آزمون بسندگی برچسب انگلیسی، همگون‌سازی شدند تا محتوای کتاب انگلیسی برای دانشجویان فنی و مهندسی را در 36 جلسه ترکیبی، فراگیرند. با ثبت عملکرد لحظه‌ای فراگیران در کلاس و در زمین خانه‌بازی مجازی، پیکره‌ای زبانی شامل واژگانی که فراگیران مورد استفاده قرار دادند، شکل گرفت همچنین با عرضه‌ی پرسشنامه پیامکی (قبل از اجرای پژوهش) و مصاحبه شفاهی متمرکز (بعد از پایان پژوهش)، ساز و کار لازم برای هدایت پژوهش در چارچوب طرح مثلثی، فراهم شد. تحلیل داده‌ها از تأثیر معنادار چیدمان بر کاهش یا افزایش میزان بارشناختی و در نتیجه توان فراگیران در یادگیری واژگان انگلیسی، خبر می‌داد به‌علاوه بررسی عملکرد فراگیران، نگرش آن‌ها به کاربرد بازی و نوع چیدمان و نیز تحلیل پیکره‌های زبانی حاصل از انجام پژوهش از همگرایی نتایج به‌دست آمده، سخن می‌گفت. نتایج حاصل از انجام پژوهش می‌تواند مقدمه‌ای برای کاربرد بازی‌های آموزشی و پیکره‌های زبانی در یاددهی - یادگیری مهارت‌های زبانی به‌واسطه، فنآوری باشد.
 

کلیدواژه‌ها