نوشتن برای یادگیری (WTL): بررسی اثربخشی تکالیف نوشتاری بر یادگیری و مهارت‌های نوشتاری دانشجویان علوم تربیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش در راستای تدوین الگوی آموزشی مبتنی بر رویکرد نوشتن برای یادگیری(دبلیو. تی. اِل.) و سنجش اثربخشی تکالیف نوشتاری بر یادگیری و مهارت های نوشتاری دانشجویان علوم تربیتی اجرا شده است. با استفاده از طرح گروه‌های نامعادل با پیش آزمون و پس آزمون، 115 نفر از دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان امیرکبیر کرج به طور تصادفی در سه گروه؛ آزمایش یک (تکالیف کوتاه نوشتاری)، آزمایش دو (مقاله نویسی تحلیلی) و گواه (آموزش سنتی) گمارده شدند. تحلیل کوواریانس داده‌های حاصل از اجرای ابزارهای پژوهش (آزمون پیشرفت تحصیلی و آزمون مهارت‌های اساسی تربیتی کالیفرنیا)، در دو مرحلهﯼ پیش و پس‌آزمون که قبل و بعد از ارائهﯼ 16 جلسه آموزش اجرا شد، نشان داد؛ میانگین نمرهﯼ یادگیری دانشجویان دو گروه نوشتاری، در همهﯼ سطوح یادگیری به جز سطح به یادآوردن، بالاتر از گروه آموزش سنتی است. میانگین گروه مقاله‌نویسی در سطح به کاربستن بیش از گروه تکالیف کوتاه است همچنین، افزایش معناداری در نمرهﯼ نوشتن دانشجویان دو گروه آزمایشی، به ویژه گروه مقاله‌نویسی، در اغلب مهارت‌های نوشتاری مشاهده شد. در مجموع یافته‌ها اثربخشی آموزش مبتنی بر نوشتن را تایید و نشان داد که مقاله‌نویسی تحلیلی نسبت به تکالیف کوتاه، بر ارتقاء سطح یادگیری و مهارت‌های نوشتاری دانشجویان، موثرتر است.
 

کلیدواژه‌ها