بررسی اثربخشی بخش آمادگی جسمانی درس سلامت و تربیت بدنی پایه ششم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

چکیده

هدف پژوهش، سنجش اثربخشی بخش آمادگی جسمانی درس سلامت و تربیت بدنی پایه ششم ابتدایی بر مبنای حیطه‌های تربیتی بلوم (شناختی، عاطفی و روانی - حرکتی) در بین دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی شهر ارومیه بود. روش پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون به همراه گروه کنترل و از نوع کاربردی بود. ابزارهای گردآوری داده‌ در حیطه عاطفی و شناختی پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته بود که روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأئیدی در مطالعه‌ی مقدماتی مورد تأئید قرار گرفت. پایایی ابزار نیز در محاسبه آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد. برای سنجش حیطه‌ی روانی - حرکتی از آزمون ترکیبی و آزمون استاندارد ایفرد برتر، استفاده شد. جامعه‌ی آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی بودند که از بین آن‌ها 60 نفر به عنوان نمونه‌ی پژوهش انتخاب و در دو گروه؛ آزمایش (۳۰ نفر به شیوه جدید) و گواه (۳۰ نفر به روش سنتی) تفکیک شدند. از آزمون مانوآ برای بررسی تفاوت‌های بین گروهی در حیطه شناختی و عاطفی و نیز از آزمون تی جفتی برای بررسی تغییرات درون‌گروهی حیطه‌ی روانی - حرکتی به علاوه از آزمون تی مستقل برای مقایسه بین گروهی در این حیطه، استفاده شد. نتایج نشان داد مؤلفه‌های حیطه شناختی، عاطفی و روانی - حرکتی در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در پس‌آزمون، افزایش معنی‌دار داشتند  لذا اجرای برنامه آمادگی جسمانی درس سلامت و تربیت بدنی پایه ششم ابتدایی تاثیر بیشتری نسبت به شیوه‌ی آموزش سنتی، داشته است و لذا می‌تواند به رشد و توسعه متعادل‌تر و متوازن‌تر دانش‌آموزان در حیطه‌های تربیتی بلوم (شناختی، عاطفی و جسمانی) کمک نماید.
 

کلیدواژه‌ها