پیش‌بینی بهزیستی تحصیلی بر اساس خود - دلسوزی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر یاسوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف پژوهش، بررسی رابطه‌ی خود – دلسوزی و بهزیستی تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر یاسوج با روش همبستگی، بوده است. از جامعه مذکور 300 نفر نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شد. مقیاس خود - دلسوزی نف (2003) برای سنجش مؤلفه‌های خود - دلسوزی و مقیاس بهزیستی تحصیلی کاپلان و ماهر (1999) برای سنجش مؤلفه‌های بهزیستی تحصیلی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل کاننی نشان داد؛ ترکیب خطی مؤلفه‌های خود - دلسوزی (مهربانی به خود، خود داوری، ویژگی مشترک انسانی، انزوا، ذهن‌گاهی و بیش‌همانندسازی) با ترکیب خطی مؤلفه‌های بهزیستی تحصیلی (علاقه به مدرسه، خود کارآمدی ادراک شده ی تحصیلی و رفتارهای مخرب) همراه است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد؛ مؤلفه‌ی ذهن‌آگاهی به طور مثبت و مؤلفه‌ی خود داوری به طور منفی، مؤلفه‌ی علاقه به مدرسه را پیش‌بینی می کنند. مؤلفه‌ی ویژگی مشترک انسانی به طور مثبت با مؤلفه‌ی خودکارآمدی ادراکی تحصیلی مرتبط است و مؤلفه‌ی انزوا نیز به طور مثبت با مؤلفه‌ی رفتارهای مخرب ارتباط دارد همچنین مؤلفه‌ی بیش‌همانندسازی به طور منفی، مؤلفه‌های علاقه به مدرسه و خودکارآمدی ادراک شده‌ی تحصیلی و به طور مثبت مؤلفه‌ی رفتارهای مخرب را پیش‌بینی می‌کند. در تحلیل رگرسیون، مؤلفه‌ی مهربانی به خود، هیچ‌گونه ارتباطی با مؤلفه‌های بهزیستی تحصیلی نشان نداده است.

کلیدواژه‌ها