طراحی، تدوین و هنجاریابی پرسشنامه کیفیت‌آموزشی در مدرسه (QESQ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

2 دانشگاه الزهرا

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

بهبود کیفیت آموزشی ضرورتی انکار ناپذیر است. کیفیت‌آموزشی به معنی؛ توانایی تولید نتایجی با کیفیت در؛ شناخت، مهارت و هدف است. هدف پژوهش حاضر، طراحی، تدوین و هنجاریابی پرسشنامه کیفیت ‌آموزشی در مدرسه است. روش پژوهش، توصیفی از نوع مطالعات روان سنجی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان هنرستان‌های شهر تهران بوده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تعداد 979 نفر (519 دختر و 460 پسر) ، در 19 هنرستان و 39 کلاس به صورت تصادفی، انتخاب شده و به پرسشنامه کیفیت‌آموزشی، پاسخ دادند. به منظور ساخت پرسش نامه، ادبیات مربوط به کیفیت آموزشی بر اساس رویکرد سیستمی در قالب مقاله ها و کتب موجود، بررسی شد. در نهایت، تعاریف و مفاهیم کیفیت آموزشی به صورت 47 جمله در قالب پرسش نامه، طراحی گردید. به منظور بررسی روایی پرسش نامه از روایی محتوایی و روایی سازه و نیز برای تعیین آیتم های پرسش نامه کیفیت آموزشی، از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی با چرخش واریماکس، جهت بررسی میزان تطابق و نام گذاری عوامل استخراجی، استفاده گردید و چهار عامل استخراج شد. چهار عامل که مجموعاً 51.270 درصد از واریانس کل پرسشنامه را تبیین کردند. ضریب پایایی و همسانی درونی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده‌ مقیاس‌های ویژگی‌های رفتار حرفه‌ای معلمان 0.91، امکانات و برنامه‌های آموزشی 0.89، استعداد کلی و رغبت‌سنجی 0.56 و شاخص‌های خروجی برابر با 0.75 محاسبه گردید. یافته‌ها نشان داد که پرسشنامه حاضر، می‌تواند برای سنجش کیفیت‌آموزشی، ابزار مناسبی باشد.
 

کلیدواژه‌ها