دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 24، اسفند 1395 (24) 
ارائه مدل شاخص‎های اثربخشی آموزش در دانشگاه‌های دولتی استان همدان

صفحه 19-33

10.22070/tlr.2017.13.2.19

زینب قلی‌زاده مقدم؛ میرمحمد سید عباس‌زاده؛ محمد حسنی؛ حسن قلاوندی