بررسی وضعیت موجود و مطلوب اهداف کلی برنامه درسی آموزش محیط‌زیست دوره دوم متوسطه ایران بر اساس نظر متخصصان برنامه درسی و محیط زیست

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت موجود و مطلوب اهداف کلی برنامه درسی آموزش محیط‌ زیست دوره دوم متوسطه از دید متخصصان برنامه درسی و محیط زیست پرداخته است. این پژوهش جزو پژوهش‌های کیفی است که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل متخصصان برنامه درسی دانشگاه‌های شهر اصفهان (دانشگاه اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان و دانشگاه فرهنگیان) و متخصصان محیط‌زیست استان تهران و اصفهان بود. روش نمونه‌گیری، هدفمند و زنجیره‌ای بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، فرم مصاحبه نیمه‌ساختار یافته بود که برای تعیین روایی آن از روایی محتوا استفاده شد و برای کسب پایایی از روش کدگذاری توسط داوران (اساتید راهنما، مشاور و یک داورخارجی مطلع) استفاده گردید. یافته‌های کیفی مطابق با روش «تحلیل محتوای مصاحبه» مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد از دیدگاه هردو گروه متخصص برنامه درسی و محیط زیست، اهداف کلی موجود در آموزش محیط‌زیست دوره دوم متوسطه، مطلوب نیست زیرا آنچه در برخی اسناد و مدارک موجود به عنوان اهداف کلی آموزش محیط زیست بیان‌ شده، به صورت غیر شفاف و بدون نیازسنجی قبلی است و قابلیت اجرایی ندارد. از دیدگاه هردو گروه نقاط ضعف اهدف موجود در سه عرصه قبل از هدف‌گذاری، بیان محتوای اهداف و اجرای اهداف می‌باشد. طبق نظر هر دو گروه متخصص که مورد مصاحبه قرار گرفتند، چهار گویه تقویت فرهنگ حفظ محیط‌زیست، تقویت باور و یقین به حفظ محیط‌زیست، پرورش شهروندی که برای حفظ محیط‌زیست راهکار ارائه دهد و دست به اقدام بزند و تقویت اخلاق زیست ‌محیطی در صدر اهداف کلی مطلوب آموزش محیط زیست قرار داشت.

کلیدواژه‌ها