رابطه‌ی جهت‌گیری هدف و راهبردهای فراشناختی خواندن در دانشجو معلمان دختر با واسطه‌گری انگیزش تحصیلی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه‌ی جهت‌گیری هدف و راهبردهای فراشناختی خواندن با واسطه‌گری انگیزش تحصیلی در دانشجو - معلمان دختر بود. بدین منظور 200 نفر از دانشجو - معلمان دختر پردیس فاطمه الزهرای یزد به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه‌های جهت‌گیری هدف، انگیزش تحصیلی و راهبردهای فراشناختی خواندن پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل مسیر نشان که هدف تسلط - گرایشی به واسطه انگیزش درونی و بی‌انگیزگی بر راهبردهای فراشناختی خواندن اثر غیر مستقیم و مثبت معنادار؛ هدف تسلط – اجتنابی  به واسطه بی‌انگیزگی بر راهبردهای فراشناختی خواندن اثر غیر مستقیم و منفی معنادار؛ هدف عملکرد - گرایشی به واسطه انگیزش بیرونی بر راهبردهای فراشناختی خواندن اثر غیر مستقیم و منفی معنادار؛ هدف عملکرد - اجتنابی به واسطه بی‌انگیزگی و انگیزش درونی بر راهبردهای فراشناختی خواندن اثر غیر مستقیم و منفی معنادار دارند. نتایج این پژوهش حاکی از اهمیت توجه به متغیرهای جهت‌گیری هدف و انگیزش تحصیلی در استفاده از راهبردهای فراشناختی خواندن بود.

کلیدواژه‌ها