ارائه مدل شاخص‎های اثربخشی آموزش در دانشگاه‌های دولتی استان همدان

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

اثربخشی، جایگاهی مهمی در اطمینان از کیفیت وضعیت آموزش در پیشبرد اهداف و رسالت دانشگاه دارد. اما با این وجود شاخص‌های معتبر و متغیرهای هماهنگی در دسترس نیست و مدیریت مؤسسات آموزش عالی با این عدم درک نسبت به عملکرد مناسب، مواجه است. لذا هدف پژوهش حاضر ارائه مدل شاخص‌های اثربخشی دانشگاه‌های دولتی همدان بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان، اعضاء هیات علمی و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی استان همدان است. شرکت‌کنندگان 863 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه‌های محقق‌ساخته دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و اعضاء هیات علمی بوده است که پس از محاسبه روایی و پایایی، اجرا شده است. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از آزمون‌های تحلیل عاملی،T تک متغیره و F، مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان دادند که 1. چهار شاخص اصلی دروندادی (دانشجویان، منابع انسانی، مادی و برنامه)، پنج شاخص اصلی فرایندی (هدفمندی، طراحی آموزشی، جوّ کلاس، فرایندهای یادگیری و کنترل و ارزشیابی) و چهار شاخص اصلی برون‌دادی (پژوهشی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی) مورد تایید قرار گرفت. 2. نتایج نشانگر وضعیت نسبتاً مطلوب شاخص‌های دروندادی و برون‌دادی و در مورد وضعیت شاخص‌های فرایندی، نشانگر وضعیت مطلوب بود. 3. تفاوت معنی‌داری بین میانگین نظرات گروه‌ها در خصوص دروندادها و فرآیندهای آموزشی وجود ندارد؛ اما بین نظرات نمونه آماری در خصوص شاخص‌های برون‌دادی و ابعاد پژوهشی، اجتماعی، آموزشی به استثنای شاخص اقتصادی تفاوت معنی‌دار وجود دارد. 4. تفاوت معنی‌داری بین میانگین نظرات نمونه به استثنای هدفمندی بر حسب جنسیت وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها